DRUGI KROG VOLITEV ZA ŽUPANA

datum: 20.11.2018

kategorija: Lokalne volitve 2018

OBVESTILO

Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica je na seji dne 19.11.2018 ugotovila, da v prvem krogu glasovanja nihče izmed kandidatov za župana ni dobil večine veljavnih glasov.

Največ glasov v prvem krogu glasovanja sta prejela kandidata:

1.    MATEJ ARČON
Predlagatelj: dr. Branko Marušič in skupina volivcev

2.    dr. KLEMEN MIKLAVIČ
Predlagatelj: Luka Manojlović in skupina volivcev

Državna volilna komisija je drugi krog volitev župana razpisala za nedeljo, 2. decembra 2018.

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica obvešča, da bo

  • Predčasno glasovanje v drugem krogu volitev za župana

za vse volivce, ki se splošnega glasovanja, v nedeljo, 2. decembra 2018, ne bodo mogli udeležiti, potekalo v  torek, dne 27.11.2018, sredo 28.11.2018 in v četrtek 29.11.2018, v prostorih Mestne občine Nova Gorica, zelena dvorana v I. nadstropju.

Volišče za predčasno glasovanje bo odprto med 7.00 in 19.00 uro.

Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, da s seboj prinesejo osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo, 18. novembra 2018. 


  • Glasovanje po pošti

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Mestne občine Nova Gorica in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivec, ki želi glasovati po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 21. novembra 2018, poslati Občinski volilni komisiji zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu Občinska volilna komisija pošlje volilno gradivo.

Zakon o lokalnih volitvah določa v 80. členu, da za lokalne volitve ne veljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini in na glasovanje pri diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije ter za glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja. To pomeni, da na lokalnih volitvah ne morejo glasovati državljani, ki so stalno ali začasno v tujini na dan glasovanja. Osebe, ki  imajo volilno pravico na lokalnih volitvah in jih na dan glasovanja ni doma, lahko glasujejo na predčasnem volišču.

Obrazec - glasovanje po pošti


  • Glasovanje na domu

Skladno z 81. členom Zakona o lokalnih volitvah lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Mestne občine Nova Gorica najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

Volivec, ki želi glasovati na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 28. novembra 2018, poslati občinski volilni komisiji zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

Obrazec - glasovanje na domu - osebno

Obrazec - glasovanje na domu - druga oseba


  • Glasovanje s pomočjo druge osebe

Če volivec zaradi telesne hibe ali zato ker je nepismen ne bi mogel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico.


  • Obvestilo zaupniki

Predstavnika kandidatov obveščamo, da lahko v skladu z drugim odstavkom 47. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17; v nadaljevanju: ZLV) občinski volilni komisiji najkasneje do 26. novembra 2018 sporočita imena zaupnikov kandidatov (v nadaljevanju: zaupniki), ob tem pa upoštevajte naslednje:
1.    zaupnik ne sme biti kandidat (47. člen ZLV);
2.    zaupniki ne morejo biti člani volilnih organov (25. člen Zakona o volitvah v državni zbor – ZVDZ);
3.    zaupnik je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice in ima volilno pravico v občini (47. člen ZLV);
4.    zaupnik je lahko navzoč pri delu volilnih odborov in lahko opozori predsednika volilnega odbora na nepravilnosti (46. člen ZLV);
5.    občinska volilna komisija izda zaupniku potrdilo, s katerim se le-ta izkaže pri volilnem odboru (77. člen ZVDZ);
6.    na zahtevo vsakega zaupnika se v zapisnik vpišejo posamezne okoliščine, mnenje, pripombe.
    
Opis funkcije zaupnika:

Zaupnik lahko spremlja delo volilnega odbora v vseh fazah, od priprave volišča do konca dela volilnega odbora. Skrbi za interese kandidata pri delu volilnega odbora na samem volišču, vendar pa ne sme opraviti nobenega volilnega opravila za kandidata oziroma listo kandidatov. Pri tem mora ravnati tako, da po nepotrebnem ne moti in ne ovira dela volilnega odbora. Na nepravilnosti opozori predsednika volilnega odbora ali drugega člana volilnega odbora, če predsednik ni navzoč, ne sme pa se kakorkoli vmešavati v delo volilnega odbora in dajati pojasnil ali navodil volivcem in podobno.

Če zaupnik z odločitvijo predsednika ni zadovoljen, lahko zahteva, da se njegovo opozorilo in odločitev predsednika vpišeta v zapisnik. Če zaupnik moti normalni postopek glasovanja in s tem red na volišču, ga volilni odbor lahko odstrani z volišča, kar se vpiše v zapisnik, z natančno navedbo okoliščin. Če je potrebno, se zaradi tega glasovanje lahko prekine.

Zaupniki ne smejo nositi nobenih znakov ali simbolov strank, imen list oziroma kandidatov ter tudi ne priponk, nalepk ipd. z napisanimi imeni kandidatov oziroma list kandidatov. Na opozorilo predsednika volilnega odbora morajo morebitne znake ali simbole strank oz. druge znake takoj odstraniti.

Občinska volilna komisija izda zaupnikom posebna potrdila, s katerimi se le-ti izkažejo pri predsedniku volilnega odbora ob predložitvi osebnega dokumenta, ki izkazuje njegovo istovetnost.