Občina po meri invalidov

MONG, prijazna do invalidov

Koristne povezave in dokumenti

Mestna občina Nova Gorica je leta 2012 pridobila listino »Občina po meri invalidov«, ki jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. Pridobitev listine je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb svojih občanov, načrtno razvija, vzpodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju lokalne skupnosti z namenom udejanjanja pravic človeka in državljana.

Za pridobitev listine je bila izdelana analiza o položaju invalidov v Mestni občini Nova Gorica, na podlagi te pa akcijski načrt za obdobje 2012 – 2015. Oba dokumenta sta bila potrjena na seji mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica dne 24.11.2011. Mestna občina Nova Gorica je listino »Občina po meri invalidov« pridobila na podlagi realizacije posameznih ciljev iz akcijskega načrta. Uresničevanje akcijskega načrta je rezultat sodelovanja javnih služb, nevladnega sektorja, številnih posameznikov od župana do posameznih invalidov, vse v želji, da se najdejo tako sistemske rešitve, ki se tičejo vseh občanov, kot delne, parcialne rešitve, ki se morda zdijo majhne, invalidom pa bistveno spremenijo in izboljšajo vsakdanje življenje.

Z letom 2015 se je zaključilo izvajanje akcijskega načrta 2012-2015, ki je na področju invalidske problematike v mestni občini v miselnosti in delu, predvsem v povezavah med civilno družbo, javnimi zavodi, inštitucijami in občino, doprineslo pomembne premike:
- dosežen je bil višji nivo usklajenega sodelovanja med invalidskimi organizacijami, ki zastopajo različne vrste invalidnosti,
- v organih občinske uprave je postala invalidska problematika sestavni del delovanja in razvojnega načrtovanja,
- višji nivo dela občinske uprave in neposredna podpora župana je prispevala k aktivnejši vlogi javnih zavodov in inštitucij pri odpravljanju arhitektonskih, vsebinskih, organizacijskih in miselnih ovir, ki so prispevale k izboljšanju življenjskega in delovnega okolja,
- položaj invalidov v mestni občini je bil dober že na začetku projekta, naloge, vključene v akcijski načrt, predstavljajo nadgradnjo in preseganje obveznosti, ki jih zahtevajo zakonodaja in predpisi,
- dogajanje v mestni občini se pogosto »preliva« v sosednje občine - kar se doseže v mestni občini, se pogosto prenaša tudi v druge občine v regiji.

Poročilu za letu 2015, april 2016, smo dodali še pregled izvedenih aktivnosti po letih izvajanja nalog iz akcijskega načrta.

Svet za invalide je na področju invalidske problematike v mestni občini, miselnosti in delu, predvsem v povezavah med civilno družbo, javnimi zavodi, inštitucijami in občino, dosegel pomembne premike. Invalidi so ta projekt občutili kot »duhovno razvojno gibanje odnosa okolja do invalidov« in začeli verjeti, da so sestavni del uspehov in razvoja okolja, v katerem živijo in delajo.

Mestna občina Nova Gorica si želi ohraniti pridobljeno listino »Občina po meri invalidov«, zato je skupaj s svetom za invalide in invalidskimi organizacijami ter inštitucijami pripravila nov predlog Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Nova Gorica za obdobje 2016-2019 (v nadaljevanju Akcijski načrt 2016-2019).  

V Akcijskem načrtu 2016-2019 so opredeljeni posamezni cilji z opisi, nosilci, viri financiranja ter roki izvedbe. Akcijski načrt 2016-2019 predstavlja finančne obveznosti tudi za mestno občino. Nekateri cilji so zakonske obveznosti lokalne skupnosti in potekajo oz. se nadaljujejo, nekateri cilji pa so uresničljivi ob sodelovanju različnih akterjev, tudi z vidika sofinanciranja. Realizacija izvedljivosti posameznih ciljev je usklajena s posameznimi navedenimi nosilci, je pa odvisna tudi od razpoložljivih virov financiranja.

Namen Akcijskega načrta 2016-2019 je določiti konkretne cilje, ki so izvedljivi v določenem obdobju, ter poskušati realizirati cilje oz. programe, ki so trenutno še v fazi pobud, predlogov, se pa po njih izkazuje potreba. Akcijski načrt 2016-2019 je skupno delo tako tistih, ki se srečujejo s konkretnimi problemi invalidov kot strokovnih služb oz. širše javnosti. Akcijski načrt 2016-2019 so obravnavale invalidske organizacije na koordinaciji invalidskih organizacij v okviru projekta »Občina po meri invalidov« in podale svoje predloge ter pripombe, ki so v predlogu tudi upoštevani.

Koristne povezave in dokumenti

Invalidske organizacije

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORIŠKE

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVA GORICA

DRUŠTVO INVALIDOV DORNBERK

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH SEVERNE PRIMORSKE

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE PRIMORSKE NOVA GORICA

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE - NOVA GORICA

SEVERNO PRIMORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO NOVA GORICA

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV SEVERNE PRIMORSKE

DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN PRIMORSKE

Službe in ustanove

Zdravstveni dom Nova Gorica

Zavod za zaposlovanje OS Nova Gorica  

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Ljudska univerza Nova Gorica 

Želva d.o.o.

Invalidsko podjetje Posočje

 
Dokumenti

Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Nova Gorica za obdobje 2016 - 2019

Sklep o sprejetju Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Nova Gorica za obdobje 2016 - 2019

Poročilo o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta "Občina po meri invalidov" v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017

Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta "Občina po meri invalidov" v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017

 

Zavod za spodbujanje dostopnosti - DOSTOP (brošura)

 

Starejša poročila:

Poročilo o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta "Občina po meru invalidov" v Mestni občini Nova Gorica v letu 2016

Sklep o sprejetju Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta "Občina po meru invalidov" v Mestni občini Nova Gorica v letu 2016

Poročilo o izvajanju akcijskega načrta projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2015 – pregled izvajanja projekta 2012 - 2015

Sklep o sprejetju Poročila o izvajanju akcijskega načrta projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2015 – pregled izvajanja projekta 2012 – 2015

________________________________________________________________________
 

 Analiza položaja invalidov v Mestni občini Nova Gorica (2011)

 Akcijski načrt 2012 – 2015

 Agenda 22