Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006

Datum: 05.09.2006
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Oddelek za okolje in prostor
Rubrika: Projekt

V okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006 poteka dvoletni projekt Skupni informacijski sistem o učinkovitosti ukrepov za izboljšanje okolja -JEDIS (Joint Environmental Decision support Information System). Projekt se je začel aprila 2005 in se bo zaključil marca 2007.

Prijavitelja skupnega projekta sta Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, na slovenski strani, na italijanski pa Univerza v Trstu, oddelek za biologijo. Ostali partnerji, ki v projektu sodelujejo so: Mestna občina Nova Gorica, Univerza v Novi Gorici, ARPA Friuli Venezia Giulia (Agencija za kontrolo in nadzor nad okoljem za področje Friuli Venezia Giulia) in Univerza Videm, oddelek za ekonomijo.Vrednost projekta: 52.157.626,00 SIT Odobrena INTERREG sredstva: 52.157.626,00 SIT Povzetek projektaV projekt so vključene študije in raziskave področij provinc Udine, Gorica in Trst ter Goriške statistične regije. Skupno področje predstavlja 5000 km2, Goriška statistična regija pa 2325 km2.

Namen skupnega projekta je realizacija informacijskega sistema z upoštevanjem sodobnih standardov, ki omogočajo povezljivost različnih okoljskih podatkov. Ti podatki se bodo uporabili za nadaljnjo analizo za ovrednotenje in izboljšanje vplivov na okolje. Rezultati analiz se bodo predstavili na internetnih straneh v obliki geografskih map.

Z italijanskimi partnerji smo določili skupne okoljske teme: zrak, voda , zemlja, odpadki, energija, narava ter socialno-ekonomske dejavnike in dejavnosti, ki povzročajo obremenitve okolja: prebivalstvo, kmetijstvo, živinoreja ter industrija.

Izbrali smo tridelni sistem presoje okolja, imenovan PSR sistem ( Pressure – State - Response = obremenitev - stanje - odziv).

Pritiske–obremenitve sestavljajo neposredni vplivi ljudi na okolje (izpusti, raba naravnih virov,…), stanje predstavljajo parametri kakovosti okolja (zrak, voda, tla,…) in odziv so akcije in ukrepi sprejeti za zmanjšanje negativnih vplivov v okolju. PSR okvir temelji na skupnih kazalcih okolja, ki so orodja za poročanje o okolju. Kazalci okolja so številčni podatki, ki kažejo na ugoden ali neugoden razvoj v smeri opredeljenega cilja, kar je bistvenega pomena za okoljsko politiko.

ZaključekS skupnim čezmejnim sodelovanjem in metodologijo za ovrednotenje okoljske kakovosti teritorija nam bo omogočeno planiranje razvojnih akcij za trajnostni razvoj in varovanje okolja v skladu s strateškimi cilji EU. Za več informacij: ljuba.maver@zzv-go.si


< Nazaj na seznam