10. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 28. oktobra 2003

Datum: 23.10.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka : 062-02-1/2002

Datum : 20. 10. 2003V A B I L ONa podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) sklicujem 10. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki boV TOREK, 28. oktobra 2003 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika korespondenčne seje z dne 14.10. 20032. Poročilo o izvršenih sklepih 9. seje mestnega sveta z dne 2. 10. 200310_seja_tocka_23. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov10_seja_tocka_34. Predlog sklepa o sprejemu poročila o projektu Otroški parlament (hitri postopek)10_seja_tocka_45. Predlog sklepa o sprejemu poročila o projektu Otrokom prijazno Unicefovo mesto (hitri postopek)10_seja_tocka_56. Kadrovske zadeve (hitri postopek)10_seja_tocka_67. Predlog sklepa o sprejemu načrta razvojnih programov Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2004 – 2007 (prva obravnava)10_seja_tocka_7

10_seja_tocka_7_18. Predlog sklepa o dopolnitvi letnega programa prodaje premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2003 (hitri postopek)9. Predlog programa priprave za občinski lokacijski načrt Lavričeva – podaljšek (hitri postopek)10. Predlog sklepa o sprejemu sprememb in dopolnitev Akta o ustanovitvi družbe Mestne storitve, družba za urejanje mesta, d.o.o. Nova Gorica – preoblikovanje v javno podjetje (hitri postopek)11. Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa Kajakaški center Solkan (hitri postopek)10_seja_tocka_1112. Predlog sklepa o oprostitvi komunalnega prispevka za gradnjo kajakaškega centra (hitri postopek)10_seja_tocka_1213. Predlog sklepa o potrditvi razvojnega programa celostnega razvoja podeželja in obnove vasi za naselja Šmihel, Ozeljan, Šempas, Vitovlje ter Osek (hitri postopek)14. Predlog sklepa o razširitvi članstva Komisije za razvoj kmetijstva (hitri postopek)15. Predlog sklepa o sprejemu poročila o gospodarskem stanju Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)10_seja_tocka_15

10_seja_tocka_15_116. Poročilo o poteku del na obvoznici Solkan v letu 2003 in dalje17. Predlog sklepa o nakupu zemljišč, ki so v lasti SGP Nova Gorica (hitri postopek)18. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 7/1 k.o. Rožna Dolina (hitri postopek)19. Predlog sklepa o nakupu zemljišča del parc. št. 587/2 k.o. Rožna Dolina (hitri postopek)20. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 82/44 in 82/70 k.o. Stara Gora (hitri postopek)21. Predlog sklepa o zamenjavi zemljišča parc. št. 43/8 za 39/2 k.o. Rožna Dolina (hitri postopek)22. Predlog sklepa o prodaji zemljišč parc. št. 162/5, 163/15 in 413/62 k.o. Rožna Dolina (hitri postopek)23. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 355/16 in 355/17 k.o. Bukovica (hitri postopek)24. Predlog sklepa o nakupu solastniškega deleža zemljišč parc. št. 1910 in 1911 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)25. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.

ŽUPAN

Mirko Brulc


< Nazaj na seznam