Sprejeti akti 39. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 18.5.2006 ob 14. uri

Datum: 18.05.2006
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o podpori pisma notranjemu pravosodnemu ministru Vlade RSPismo notranjemu in pravosodnemu ministru Vlade RSSklep o sprejemu poročila o izvršenih sklepih 38. seje mestnega sveta z dne 20. april 2006Sklep o imenovanju predstavnika v svet zavoda Goriška lokalna energetska agencijaSklep o imenovanju predstavnika v svet Zavoda za zdravstveno varstvo Nova GoricaSklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega podjetja Komunalna energetika Nova GoricaSklep o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Goriška lekarna Nova GoricaSklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova GoricaSklep o imenovanju predstavnikov v svet zavoda Javni zavod za šport Nova GoricaSklep o imenovanju v Občinsko volilno komisijo novoustanovljene Občine Renče – Vogrsko

Odlok o določitvi volilnih enot za prve volitve članov Občinskega sveta Občine Renče-VogrskoSklep o predlogu odloka o turistični taksi v MONGSklep o predlogu odloka o reji hišnih živaliOdloka o ukinitvi odloka o ureditvenem načrtu stanovanjsko poslovne cone Ob nebotičniku pri stari Komunali v Novi Gorici (hitri postopek)Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijski projekt "Preureditev poslovnega objekta v proizvodno prodajni center (zeliščni center – Bio herbal Network)Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijski projekt "Inkubator univerze v Novi Gorici (Politehnika-univerzitetni inkubator)Sklep o soglasju z odgovorom strokovnih služb MONG Ustavnemu sodišču RSSklep o potrditvi Poslovnega poročila o delu JP Mestne storitve d.o.o. Nova Gorica za leto 2005Sklep o podaji soglasja k splošnim pogojem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju MONGSklep o potrditvi posameznega progama prodaje stvarnega premoženjaSklep o nakupu zemljišča parc. št. 1351/18 k.o. SolkanSklep o nakupu zemljišča parc. št. 2146/7 k.o. ŠempasSklep o nakupu zemljišča parc. št. 2146/6 k.o. ŠempasSklep o nakupu zemljišča parc. št. 429/3 k.o. Gradišče


< Nazaj na seznam