Sprejeti akti 40. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 8.6.2006 ob 14. uri

Datum: 08.06.2006
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o sprejemu poročila o izvršenih sklepih 39. seje mestnega sveta z dne 18. maj 2006 Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika Odbora za zdravstvo in socialno varstvoSklep o imenovanju direktorja Javnega podjetja KENOGSklep o predlogu kandidatur za člane okrajnih volilnih komisijSklep o razrešitvi s funkcije predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svetu javnega zavoda Zdravstveni dom - Osnovno varstvo Nova GoricaOdloka o spremembi odloka o proračunu MONG za leto 2006Odloka o turistični taksiSklepa o podaji soglasja, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za odkup osnovnih sredstev in kritje tekočih materialnih stroškovSklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MONGSklep o brezplačnem mestnem avtobusnem prometu in subvencioniranju vozovnic v primestnem prometu za dijake za MONG za leto 2006Sklep o potrditvi revizijskega mnenja o izvajanju koncesijske pogodbe na področju MPP za leto 2005 in plačilo razlike akontacij za doplačilo izgubeSklep o ceni plina 1Sklep o ceni plina 2Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Športni park SolkanSklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2255/3 in 2255/4 k.o. Solkan in sklep o zamenjavi nepremičnin parc. št. 2255/3 in 2255/4 za nepremičnino parc. št. 916/1 k.o. SolkanSklep o nakupu zemljišč, uporabljenih za razširitev ceste Mandrija – spodnja Ajševica


< Nazaj na seznam