8. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 17. julija 2003

Datum: 14.07.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka : 062-02-1/2002

Datum : 9. 7. 2003V A B I L ONa podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) sklicujem 8. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 17. julija 2003 ob 14. uriv veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

Predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o izvršenih sklepih 7. seje mestnega sveta, ki je bila 19. 6. 20038_seja_tocka_1

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov8_seja_tocka_2

3. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2002 (druga obravnava)8_seja_tocka_3

4. Predlog sklepa o sprejemu poročila o izvrševanju proračunu Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2003 (hitri postopek)8_seja_tocka_48_seja_tocka_4_18_seja_tocka_4_28_seja_tocka_4_38_seja_tocka_4_48_seja_tocka_4_58_seja_tocka_4_68_seja_tocka_4_7

5. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (prva obravnava)8_seja_tocka_5

6. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (prva obravnava)8_seja_tocka_6

7. Predlog sklepa o cenah programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)8_seja_tocka_7_1

8. Predlog sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni pedagoški kader v prvih razredih devetletke (hitri postopek)8_seja_tocka_8

9. Predlog sklepa o prenosu ustanoviteljstva PDG Nova Gorica ter obveznosti in premoženja na RS (hitri postopek)

10. Predlog sklepa o podaji soglasja Javnemu zavodu za šport Nova Gorica za najem kredita za poplačilo investicij v Športnem parku (hitri postopek)

Predlog sklepa o podaji garancije Javnemu zavodu za šport Nova Gorica za najem kredita za poplačilo investicij v Športnem parku (hitri postopek)8_seja_tocka_10

11. Predlog odloka o razglasitvi Rafutskega parka z vilo za kulturni spomenik lokalnega pomena (prva obravnava)8_seja_tocka_11

12. Predlog odloka o ureditvenem načrtu za obvoznico Renče (prva obravnava)

13. Predlog sklepa o podaji pobude Državnemu zboru RS za sprejem zakona o zagotavljanju pravic delavcem, ki jim je prenehala pogodba o zaposlitvi kot posledica zmanjšanja obsega dela delodajalca zaradi vstopa Slovenije v Evropsko skupnost (hitri postopek)8_seja_tocka_13

14. Predlog sklepa o razdelitvi sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva (hitri postopek)8_seja_tocka_14

15. Obravnava poročila komisije za ugotavljanje nepravilnosti pri vodenju investicij v Športnem parku Nova Gorica

8_seja_tocka_158_seja_tocka_15_116. Predlog odloka o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

17. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1276/1 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)8_seja_tocka_17

18. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1535/4 k.o. Solkan (hitri postopek)8_seja_tocka_18

19. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 162/5, 163/15 in 413/62 k.o. Rožna Dolina (hitri postopek)8_seja_tocka_19

20. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.Gradivo za točko 4, 9, 10, 12, 13, 15 in 16 bodo svetniki prejeli naknadno, medtem ko so obsežnejše gradivo za točko 3 že prejeli, in sicer za 5. sejo z dne 24. aprila 2003 (prva obravnava) in za 6. sejo z dne 22. maja 2003 (druga obravnava).

ŽUPAN

Mirko Brulc


< Nazaj na seznam