Sprejeti akti 41. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 13.7.2006 ob 14. uri

Datum: 13.07.2006
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o sprejemu poročila o izvršenih sklepih 40. seje mestnega sveta z dne 8. junij 2006Sklepa o razrešitvi in imenovanju člana komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanjaSklepa o razrešitvi in imenovanju člana Občinske volilne komisije Občine Renče - VogrskoSklepa o razreštitvi in imenovanju člana občinske volilne komisijeSklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2006Odlok o spremembah in dolonitvah odloka o utanovitvi JZ za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova GoricaSklep o pripravi druge obravnave predloga odloka o odlaganju komunalnih odpadkov v MONGSklep o pripravi druge obravnave predloga odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v MONGSklep o uskladitvi amandmajev na predlog odloka o občinskem LN Ob sodiščuSklep o pooblastitvi župana za odločanje o nakupu nepremičnin iz naslova uveljavitve predkupne praviceSklepi o seznanitvi s Poročilom o mednarodnem sodelovanju Mestne občine Nova GoricaSklep o potrditvi osnutka pogodbe o urejanju medsebojnih razmerij med Mestno občino Nova Gorica in SGP Gorica d.d., Nova GoricaSklep o dovoljenju ustanovitev stavbne pravice na zemljišču parc. št. 1960 cesta v izmeri 3607 m2, ki je vpisano v vl. št. 353 k.o. Nova GoricaSklep o nakupu zemljišča parc. št. 1320/2 k.o. Nova GoricaSklep o dopolnitvi letnega programa prodaje premoženja MONG v letu 2006Sklep o umiku 16a točkeSklep o potrditvi posamezni program prodaje stvarnega premoženja za objekt dom na LazniSklep o potrditvi posamezni program prodaje stvarnega premoženja za parcele na LokvahSklep o potrditvi posamezni program prodaje stvarnega premoženjaSklep o nakupu nepremičnin


< Nazaj na seznam