40. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 8. junija 2006 ob 14. uri

Datum: 01.06.2006
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka: 062-02-1/2002

Nova Gorica: 31. 5. 2006 V A B I L O Na podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 40. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ČETRTEK, 8. junija 2006 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 38. seje mestnega sveta, ki je bila 20. aprila 2006

Potrditev zapisnika 39. seje mestnega sveta, ki je bila 18. maja 20062. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov40. seja - točka 23. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izvršenih sklepih 39. seje mestnega sveta z dne 18. maj 200640. seja - točka 45. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja40. seja - točka 5

40. seja - točka 5_16. Predlog odloka o spremembi odloka o proračunu MONG za leto 2006 (hitri postopek)40. seja - točka 640. seja - točka 6_1

40. seja - točka 6_2

40. seja - točka 6_37. Predlog odloka odlaganju komunalnih odpadkov v MONG (prva obravnava)40. seja - točka 78. Predlog odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v MONG (prva obravnava)40. seja - točka 89. Predlog odloka o turistični taksi (druga obravnava)40. seja - točka 9

40. seja - točka 9_110. Predlog sklepa o podaji soglasja, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za odkup osnovnih sredstev in kritje tekočih materialnih stroškov40. seja - točka 1011. Predlog sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MONG40. seja - točka 11

40. seja - točka 11_112. Predlog sklepa o brezplačnem mestnem avtobusnem prometu in subvencioniranju vozovnic v primestnem prometu za dijake za MONG za leto 2006 (predlog svetnika Tomaža Šinigoja)40. seja - točka 1213. Poročilo o mednarodnem sodelovanju40. seja - točka 13

40. seja - točka 13_1

40. seja - točka 13_2

40. seja - točka 13_3

40. seja - točka 13_4

40. seja - točka 13_514. Predlog sklepa o potrditvi revizijskega mnenja o izvajanju koncesijske pogodbe na področju MPP za leto 2005 in plačilo razlike akontacij za doplačilo izgube40. seja - točka 14

40. seja - točka 14_115. Predlog sklepov v zvezi s ceno plina

Predlog dogovora med Adriaplinom in MONG o rešitvi odprtih vprašanj dosedanjega izvajanja koncesijske pogodbe40. seja - točka 15

40. seja - točka 15_1

40. seja - točka 15_2

40. seja - točka 15_3

40. seja - točka 15_4

40. seja - točka 15_5

40. seja - točka 15_6

40. seja - točka 15_7

40. seja - točka 15_816.Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2255/3 in 2255/4 k.o. Solkan

Predlog sklepa o zamenjavi nepremičnin parc. št. 2255/3 in 2255/4 za nepremičnino parc. št. 916/1 k.o. Solkan40. seja - točka 16

40. seja - točka 16_1

40. seja - točka 16_2

40. seja - točka 16_317. Predlog sklepa o nakupu zemljišč, uporabljenih za razširitev ceste Mandrija – spodnja Ajševica40. seja - točka 17

40. seja - točka 17_1

Gradivo za drugi del 1. točke ter gradivo za 7., 8. in 15. točko dnevnega reda bodi svetniki mestnega sveta prejeli kasneje.Mirko Brulc, l. r. ŽUPAN


< Nazaj na seznam