12. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 16.12.2003 ob 14. uri

Datum: 16.12.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka : 062-02-1/2002

Datum : 8. 12. 2003V A B I L ONa podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica sklicujem 12. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki boV TOREK, 16. decembra 2003 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 2. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 10. 11. 2003

Potrditev zapisnika nadaljevanja 2. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 27. 11. 20032. Poročilo o izvršenih sklepih nadaljevanja 2. izredne seje mestnega sveta z dne 27. 11. 2003 in 11. redne seje mestnega sveta z dne 27. 11. 200312_seja_tocka_23. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov12_seja_tocka_34. Kadrovske zadeve (hitri postopek)5. Predlog sklepa o potrditvi programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za leto 2004 (hitri postopek)12_seja_tocka_56. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2004 (prva obravnava)12_seja_tocka_6

12_seja_tocka_6_1

12_seja_tocka_6_2

12_seja_tocka_6_37. Predlog Stanovanjskega programa Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)8. Predlog sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)12_seja_tocka_89. Predlog pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (hitri postopek)12_seja_tocka_9

12_seja_tocka_9_110. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)

11. Predlog odloka o komunalnih taksah (prva obravnava)12_seja_tocka_1112. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 39/2 k.o. Rožna Dolina (hitri postopek)12_seja_tocka_1213. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2243/8 k.o. Renče (hitri postopek)

Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 2243/8 k.o. Renče (hitri postopek)12_seja_tocka_1314. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 3537/18 k.o. Mravljevi (hitri postopek)

Predlog sklepa o zamenjavi zemljišča parc. št. 3537/18 za zemljišče parc. št. 2871/2 k.o. Mravljevi (hitri postopek)12_seja_tocka_1415. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 2670 in 2671/1 k.o. Grgar (hitri postopek)12_seja_tocka_1516. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 489/242 k.o. Stara Gora (hitri postopek)12_seja_tocka_1617. Predlog sklepa o podaji soglasja za prodajo kapitalskega deleža Mestne občine Nova Gorica v podjetju MIP (hitri postopek)12_seja_tocka_1718. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.ŽUPAN

Mirko Brulc


< Nazaj na seznam