37. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 23. marca 2006 ob 14. uri

Datum: 22.03.2006
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka: 062-02-1/2002

Datum: 15. 3. 2006 V A B I L O Na podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 37. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ČETRTEK, 23. marca 2006 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
1. Potrditev zapisnika 36. seje mestnega sveta, ki je bila 23. 2. 2006

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

37. seja - točka23. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izvršenih sklepih 36. seje mestnega sveta z dne 23. 2. 2006

37. seja - točka45. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

37. seja - točka56. Spremembe in dopolnitve Statuta MONG (prva obravnava)

37. seja - točka67. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna MONG za leto 2005 (hitri postopek)

37. seja - točka7

37. seja - točka7a

37. seja - točka7b

37. seja - točka7c

37. seja - točka7d37. seja - točka7e

37. seja - točka7f7_1. Predlog obvezne razlage 12. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju Mestne občine Nova Gorica

37. seja - točka 7_1

37. seje - točka 7_1a8. Predlog odloka o odlaganju komunalnih odpadkov v MONG (prva obravnava)

37. seja - točka89. Predlog odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v MONG prva obravnava)

37. seja - točka9

37. seja - točka9a10. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v MONG

37. seja - točka10

37. seja - točka10a11. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v MONG

37. seja - točka11

37. seja - točka11a12. Predlog sklepa o sprejemu poročila o delu Sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov MONG

37. seja - točka12

37. seja - točka12a13. Predlog sklepa o seznanitvi s problematiko sanacije plazu Gradišče nad Prvačino

37. seja - točka13

37. seja - točka13a14. Predlog sklepa o seznanitvi z revizijskim poročilom o pravilnosti poslovanja Goriške lekarne Nova Gorica v letu 2004

37. seja - točka14

37. seja - točka14a

37. seja - točka14b

37. seja - točka14c15. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 1043/1, 1043/3 in dela parc. št. 939 in 940/1 k.o. Nova Gorica

37. seja - točka15a16. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1067/3 in 1067/4 k.o. Trnovo

37. seja - točka16Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 1067/3 in 1067/4 k.o. Trnovo

37. seja - točka16a

37. seja - točka16b17. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 388/3 in 388/4 k.o. Loke

37. seja - točka17Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 388/3 in 388/4 k.o. Loke

37. seja - točka17a

37. seja - točka17b18. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 429/3 k.o. Gradišče

37. seja - točka18

37. seja - točka18a19. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1242/5 k.o. Ravnica

37. seja - točka19

37. seja - točka19a20. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 3908 k.o. Ozeljan

37. seja - točka20

37. seja - točka20aMirko Brulc

ŽUPAN


< Nazaj na seznam