9. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 2. oktobra 2003

Datum: 29.09.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka : 062-02-1/2002

Datum : 23. 9. 2003V A B I L ONa podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) sklicujem 9. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 2. oktobra 2003 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 7. seje mestnega sveta, ki je bila 19. 6. 2003

Potrditev zapisnika 8. seje mestnega sveta, ki je bila 17. 7. 20032. Poročilo o izvršenih sklepih 7. seje mestnega sveta z dne 19. 6. 2003 in 8. seje mestnega sveta z dne 17. 7. 2003

9_seja_točka_23. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

9_seja_točka_34. Kadrovske zadeve (hitri postopek)

9_seja_točka_45. Predlog odloka o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2003 (hitri postopek)

9_seja_točka_5

9_seja_točka_5_1

9_seja_točka_5_2

9_seja_točka_5_3

9_seja_točka_5_46. Predlog sklepa o podaji pobude Državnemu zboru RS za sprejem zakona o zagotavljanju pravic delavcem, ki se jim zaradi vstopa Slovenije v EU zmanjšujejo pravice iz delovnega razmerja (hitri postopek)

9_seja_točka_67. Predlog sklepa o potrditvi strokovnega stališča oddelka za okolje in prostor do pripomb in predlogov k osnutku LN za dostopno na centralno odlagališče odpadkov, podanih na javnih obravnavah ter v času javne razgrnitve (hitri postopek)

9_seja_točka_78. Predlog programa priprave za občinski lokacijski načrt Lavričeva – podaljšek (hitri postopek)

9_seja_točka_89. Predlog programa priprave za občinski lokacijski načrt (zazidalni načrt) Meblo – vzhod (hitri postopek)

9_seja_točka_910. Predlog programa priprave za občinski lokacijski načrt (zazidalni načrt) Damber III (hitri postopek)

9_seja_točka_1011. Predlog sklepa v zvezi z nadaljnjim razvojem visokega šolstva na Goriškem (hitri postopek)

9_seja_točka_1112. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica (prva obravnava)

9_seja_točka_1213. Predlog sklepa o sprejemu poročila o izvajanju varstva starejših oseb v Mestni občini Nova Gorica (hitri postopek)

9_seja_točka_1314. Predlog sklepa o oddaji v brezplačno uporabo za dobo petih let nezasedeno polovico objekta vrtec Ciciban Slovenskemu združenju za duševno zdravje (hitri postopek)

9_seja_točka_1415. Predlog odloka o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v občini Nova Gorica (druga obravnava)

9_seja_točka_1516. Predlog odloka o ukinitvi javnega dobra parc. št. 845/8 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)

9_seja_točka_1617. Predlog sklepa o odkupu zemljišča parc. št. 178/1 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)

9_seja_točka_1718. Predlog sklepa o sprejemu dokumenta identifikacije investicijskega projekta Osnovna šola in telovadnica Prvačina (hitri postopek)

9_seja_točka_1819. Predlog sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo šolskega objekta in telovadnice v Prvačini (hitri postopek)

9_seja_točka_1920. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

ŽUPAN

Mirko Brulc


< Nazaj na seznam