6. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo dne 22. maja 2003

Datum: 20.05.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka : 062-02-1/2002

Datum : 14. 5. 2003V A B I L ONa podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/2002 in 25/2002) sklicujem 6. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 22. maja 2003 ob 14. uriv veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 1. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 10. 4. 2003

Potrditev zapisnika 5. seje mestnega sveta, ki je bila 24. 4. 20032. Poročilo o izvršenih sklepih 1. izredne seje mestnega sveta z dne 10. 4. 2003 in 5. seje mestnega sveta z dne 24. 4. 2003

***MMA_FILE_1***3. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

***MMA_FILE_2***4. Kadrovske zadeve (hitri postopek)

***MMA_FILE_3***5. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2002 (druga obravnava)

***MMA_FILE_4***6. Predlog sklepa o pristopu in podpori programa dejavnosti zavoda Visokošolsko središče Diligentia (hitri postopek)

***MMA_FILE_5***7. Predlog sklepa o spremembi 3. člena pogodbe o koncesiji za opravljanje mestnega potniškega prometa med MONG in družbo Avrigo (hitri postopek)

***MMA_FILE_6***8. Predlog sklepa o pridobitvi poslovnega prostora na parc. št. 805 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)

***MMA_FILE_7***9. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1000/3, 1001/9 in 1348/4 k.o. Kromberk (hitri postopek)

***MMA_FILE_8***10. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1537/6 in 1537/18 k.o. Solkan (hitri postopek)

***MMA_FILE_9***11. Predlog sklepa o prodaji zemljišča del parc. št. 420/245 k.o. Kromberk (hitri postopek)

***MMA_FILE_10***12. Predlog sklepa o sprejemu pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v MONG (hitri postopek)

***MMA_FILE_11***13. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa št. 465/03-50/01 (hitri postopek)

Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1351/23 k.o. Solkan (hitri postopek)

Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa št. 465-03-52/01 (hitri postopek)

Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1351/24 k.o. Solkan (hitri postopek)

***MMA_FILE_12***14. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.

Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel. 3350 124.

ŽUPAN

Mirko Brulc


< Nazaj na seznam