Sprejeti akti 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 24.4.2003 ob 14.uri

Datum: 24.04.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 4. seje mestnega sveta, ki je bila 27. 3. 20032. Poročilo o izvršenih sklepih 4. seje mestnega sveta z dne 27. 3. 20033. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Kadrovske zadeve (hitri postopek)

Kadrovske zadeve5. Predlog odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova Gorica6. Predlog sklepa za pripravo meril za dodeljevanje proračunskih sredstev v skladu s sprejetim pravilnikom (hitri postopek)

Sklep za pripravo meril za dodeljevanje proračunskih sredstev v skladu s sprejetim pravilnikom7. Obravnava poročila revizijske komisije o poslovnih rezultatih koncesionarja, doseženih v mestnem potniškem prometu v letu 2002

Sklep o odobritvi družbi AVRIGO Družba za avtobusni promet d.d. izplačilo sredstev za pokrivanje izgube v mestnem potniškem prometu8. Predlog sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka (hitri postopek)9. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2002 (prva obravnava)

Sklep, da se o predlogu odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2002 opravi druga obravnava10. Predlog letnega programa prodaje premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2003 (hitri postopek)

Letni program prodaje premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 200311. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 1544/1 in 1544/2 k.o. Osek (hitri postopek)

Sklep o nakupu zemljišča parc. št. 1544/1 in 1544/2 k.o. Osek12. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1276/4 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)

Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1276/4 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)

Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1276/4 k.o. Nova Gorica in Sklep o prodaji zemljišča parc. št. 1276/4 k.o. Nova Gorica13. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1085/2 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)

Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1085/2 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)

Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1085/2 k.o. Nova Gorica in Sklep o prodaji zemljišča parc. št. 1085/2 k.o. Nova Gorica14. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov


< Nazaj na seznam