41. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 13. julija 2006 ob 14. uri

Datum: 07.07.2006
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka: 062-02-1/2002

Nova Gorica: 5. julij 2006 V A B I L O Na podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 41. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ČETRTEK, 13. julija 2006 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 40. seje mestnega sveta, ki je bila 8. junija 20062. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov41. seja - točka 23. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izvršenih sklepih 40. seje mestnega sveta z dne 8. junij 200641. seja - točka 45. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja6. Predlog sklepa o podelitvi priznanj MONG za leto 2006

7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (hitri postopek)41. seja - točka 78. Predlog odloka o odlaganju komunalnih odpadkov v MONG (prva obravnava)41. seja - točka 8

9. Predlog odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v MONG (prva obravnava)41. seja - točka 9

10. Predlog odloka o občinskem LN Ob sodišču41. seja - točka 10

41. seja - točka 10_1

41. seja - točka 10_2

11. Predlog sklepa o pooblastitvi župana za odločanje o nakupu nepremičnin iz naslova uveljavitve predkupne pravice41. seja - točka 11

12. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja za zemljišča na območju LN Ob sodišču41. seja - točka 1213. Poročilo o mednarodnem sodelovanju41. seja - točka 13

41. seja - točka 13_1

41. seja - točka 13_2

41. seja - točka 13_3

41. seja - točka 13_4

41. seja - točka 13_514. Predlog sklepa o potrditvi osnutka pogodbe o urejanju medsebojnih razmerij med MONG in SGP Gorica41. seja - točka 14

41. seja - točka 14_115. Predlog sklepa o nakupu zemljišča za potrebe izgradnje bloka na Trubarjevi v Novi Gorici41. seja - točka 15

41. seja - točka 15_116. Predlog sklepa o dopolnitvi letnega programa prodaje premoženja MONG v letu 200641. seja - točka 1617. Predlog sklepa o potrditvi posameznega progama prodaje stvarnega premoženja za objekt dom na Lazni41. seja - točka 1718. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 258/1, 260/13 in 307 k.o. Lokve41. seja - točka 1819. Predlog slepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja za zemljišča na območju ZN Mlac v Ozeljanu41. seja - točka 1920. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 650/6 in del zgradbe na isti parc. št. k.o. Nova Gorica41. seja - točka 20

41. seja - točka 20_1

41. seja - točka 20_221. Predlog sklepa o podaji soglasja k povečani delovni uspešnosti v Goriški lekarni Nova Gorica41. seja - točka 21

41. seja - točka 21_122. Predlog sklepa o nakupu parc. št. 348/3 k.o. Bate41. seja - točka 2223. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 386/6 k.o. Loke
Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 386/6 k.o. Loke41. seja - točka 23

41. seja - točka 23_124. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja nepremičnina parc. št. 672/9 k.o. Nova Gorica41. seja - točka 24

41. seja - točka 24_125. Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi MONG41. seja - točka 25

41. seja - točka 25_126. Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru v KS Nova Gorica.41. seja - točka 26

Mirko BrulcŽUPAN


< Nazaj na seznam