Sprejeti akti 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 31 januarja 2008

Datum: 31.01.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o razrešitvi člana statutarno-pravne komisijeSklep o imanovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Tehniški šolski center Nova GoricaSklep o imenovanju direktorja Tehniškega šolskega center Nova GoricaSklep o imenovanju ravnateljice Ljudske univerze Nova GoricaSklep o imenovanju ravnateljice Ljudske univerze Nova GoricaSklep Vlada mora pred določitvijo novih posebnih varstvenih območij (območij Natura 2000) ali širitvijo obstoječih na območju Mestne občine Nova Gorica, skladno z zakonskim določilom za to pridobiti predhodno mnenje samoupravne lokalne skupnosti.Sklep o predlogu odloka o spremembah odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica se opravi druga obravnava in se pri tem upoštevajo pripombe, predlogi in mnenja iz razpraveSklep o predlogu odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Mestni občini Nova Gorica se opravi druga obravnava in se pri tem upoštevajo pripombe, predlogi in mnenja iz razprave.Sklep o porabi sredstev proračunske rezerveSklep o predlogu odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica se opravi druga obravnava in se pri tem upošteva pripombe, predloge in mnenja iz razpraveSklep o sprejetju program dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za koledarsko leto 2008 in mesec januar 2009Pravilnik o sofinanciranju dodatnega strokovnega izobraževanjaLetni program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2008Sklep o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Kompleks igralnice in hotela Park v Novi GoriciSklep o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Rožna Dolina IIISklep Mestni svet Mestne občine Nova Gorica pooblašča Župana Mestne občine Nova Gorica za nakup zemljišč v tistem primeru, v katerem je že bilo izdano potrdilo o uveljavljanju predkupne pravice.Sklep Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejme vsebino osnutka Pisma o nameri o vzpostavitvi regijskega sistema gospodarjenja z odpadkSklep MESTNA OBČINA NOVA GORICA dovoljuje ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice uporabe na delu zemljišča parc.št. 630/9 parkirišče 1737 m² k.o. Nova Gorica, vpisanega v vl.št. 2129 kot lastnina Mestne občine Nova Gorica, v skupni površini 846 m² za namen izgradnje podzemnega parkirišča.Sklep o nakupu zemljiščSklep Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejme posamezni program ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti št. 465-52/2003 z dne 07.01.2008, ki ga je pripravil Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe Mestne občine Nova GoricaSklep MESTNA OBČINA NOVA GORICA dovoljuje ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice uporabe na delu zemljišča parc.št. 2514/1 cesta 5297 m² k.o. Banjšice, vpisanega v vl.št. 669 kot javno dobro, v skupni površini 12 m², za namen izgradnje greznice in neposrednega kanalizacijskega priključka iz stanovanjske hiše stoječe na parc.št. 92.S k.o. Banjšice.Sklep Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejme posamezni program ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti št. 478-344/2007 za podajo nepremičnega premoženjaSklep Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejme posamezni program ravnanja s stvarnim premoženjem št. 465-01-170/01 za menjavo nepremičnega premoženja


< Nazaj na seznam