Sprejeti akti 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 17. aprila 2008

Datum: 17.04.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o sprejemu poročila o izvršenih sklepih 16. seje MS z dne 20.3.2008 Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Nova GoricaSklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ Milojke Štrukelj Nova GoricaSklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju v.d. ravnatelja OŠ DornberkSklep o nesprejetju predlaganih sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Nova GoricaSklep o drugi obravnavi zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2007Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova GoricaPravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v MONGOdlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova GoricaOdlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova GoricaSklep o umiku točke dnevnega reda o sprejemu posameznega programa razpolaganja z stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti za prodajo nepremičnega premoženja na javni dražbi solastniškega delež do ½ nepremičnin parc.št. 357 stavbišče v izmeri 164 m², dvorišče 139 m² in parc.št. 358/1 vinograd 1469 m² obe k.o. Nova Gorica.Sklep o sprejetju poročila o izvršenem nadzoru v Javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica


< Nazaj na seznam