Sprejeti akti 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 26. maja 2011

Datum: 26.05.2011
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o sprejetju poročila o izdanih sklepih 6. seje mestnega svetaSklep o imenovanju članov Občinske volilne komisije Mestne občine Nova GoricaSklep o soglasju z imenovanjem v.d. direktorja Javnega zavoda za šport Nova GoricaSklep o soglasju z imenovanjem direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova GoricaOdlok o porabi sredstev proračunske rezerveSklep o seznanitvi s poročili za leto 2010 o delovanju zavodov, ki izvajajo oziroma organizirajo izvajanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na območju Mestne občine Nova GoricaSklep o seznanitvi z gradivom "Nasilje nad ženskami, Poročilo o stanju in razmerah v Mestni občini Nova Gorica, maj 2011"Sklep o seznanitvi s poslovnim poročilom o delu zavoda Golea za leto 2010Sklep o sprejemu poslovnega poročila o delu Javnega podjetja Mestne storitve Nova Gorica za leto 2010Sklep o sprejemu letnega poročila o delu Javnega podjetja KENOG Nova Gorica za leto 2010Sklep o izvedbi druge obravnave predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova GoricaSklep o izvedbi ponovne prve obravnave predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja "Kanalizacija Prvačina-Dornberk-Tabor s čistilno napravo"Sklep o podaji soglasja javnemu zavodu Kulturni dom Nova Gorica, da presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2010 nameni za nakup opremeSklep o sprejemu program izvajanja gospodarskih javnih služb urejanje in čiščenje javnih površin in javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest za leto 2011Sklep o podaji soglasja za podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti po pogodbi o medsebojnih obveznostih med Mestno občino Nova Gorica in Hypo Leasing in potrditev aneksa št. 10Ugotovitveni sklep, da grajeno javno dobro parc. št. 7695/2 k.o. Dornberk in parc. št. 1346/2 k.o. Kromberkne služi več svojemu namenuDopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 – prodaja zemljišča parc. št. 2936/6 k.o. Bate


< Nazaj na seznam