Sprejeti akti 11. seje Mestnega sveta Mestne občina Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 27. oktobra 2011

Datum: 27.10.2011
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 2. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 22. avgusta 2011

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izdanih sklepih 10. seje mestnega sveta z dne 29. septembra 2011
Sklep o sprejetju poročila o izdanih sklepih 10. seje mestnega sveta z dne 29. septembra 2011

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Tehniški šolski center Nova Gorica

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Gimnazija Nova Gorica

Sklep o podaji pozitivnega mnenja kandidatom za ravnatelja Osnovne šole Branik

6. Predlog Statuta Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)


7. Predlog odloka o OPPN Center za ravnanje z odpadki (hitri postopek)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica

8. Predlog sklepa o seznanitvi z gradivom »Nasilje nad starejšimi, Poročilo CSD Nova Gorica, oktober 2011«

Sklep o seznanitvi z gradivom »Nasilje nad starejšimi, Poročilo CSD Nova Gorica, oktober 2011«

9. Predlog letnega programa športa za leto 2012

Letni program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2012

Sklep, da se na eno izmed naslednjih sej Mestnega sveta uvrsti problematiko športa v Novi Gorici

10. Predlog letnega programa tehnične kulture za leto 2012

Letni program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2012

11. Predlog sklepa o sprejemu letnega poročila javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica za leto 2010

Sklep o sprejemu letnega poročila javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica za leto 2010

12. Predlog sklepa o sprejemu poročila javnega sklada Stanovanjski sklad MONG za leto 2010 in uskladitev stanja

Sklep o sprejemu poročila javnega sklada Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica za leto 2010 in uskladitev stanja


13. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa mestnega sveta v zvezi z navajanjem osebnih podatkov v obrazložitvah sprememb letnih načrtov pridobivanja in razpolaganja stvarnega premoženja MONG


14. Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2011 – prodaja solastniškega deleža parc.št. 356/8 k.o. Lokovec


15. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2011 – nakup zemljišč (Primorski tehnološki park)
 


< Nazaj na seznam