Sprejeti akti 12. seje Mestnega sveta Mestne občina Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 24. novembra 2011, ob 14. uri

Datum: 24.11.2011
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sprejeti akti 12. seje Mestnega sveta Mestne občina Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 24. novembra 2011, ob 14. uriDnevni red:1. Potrditev zapisnika 2. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 22. avgusta 2011Potrditev zapisnika 10. seje mestnega sveta, ki je bila 29. septembra 20112. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izdanih sklepih 11. seje mestnega sveta z dne 27. oktobra 20115. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanjaSklep o imenovanju predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Center za socialno delo Nova Gorica6. Predlog odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MONG (prva obravnava)Sklep o izvedbi druge obravnave predloga Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova Gorica7. Predlog sklep o sprejemu Analize o položaju invalidov v Mestni občini Nova Gorica ter Akcijskega načrta in o sodelovanju v projektu »Občina po meri invalidov«Sklep o sprejemu Analize o položaju invalidov v Mestni občini Nova Gorica ter Akcijskega načrta in o sodelovanju v projektu »Občina po meri invalidov«8. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa mestnega sveta v zvezi z navajanjem osebnih podatkov v obrazložitvah sprememb letnih načrtov pridobivanja in razpolaganja stvarnega premoženja MONGSklep o sprejemu predloga o razveljavitvi sklepa št. 1, ki ga je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel na seji dne 29. 9. 2011 pod št. 478-12/2011-109. Predlog letnega programa prodaje finančnega premoženja – prodaja dela poslovnega deleža v družbi RRA Severne Primorske d.o.o. Nova GoricaLetni program prodaje finančnega premoženja – prodaja dela poslovnega deleža v družbi RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica10. Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2011 – prodaja solastniškega deleža parc. št. 356/8 k.o. LokovecDopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 – prodaja solastniškega deleža parc. št. 356/8 k.o. Lokovec11. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2011 – brezplačna pridobitev dela zemljišč na območju QlandieDopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 – brezplačna pridobitev dela zemljišč na območju Qlandie


< Nazaj na seznam