Sprejeti akti 14. seje Mestnega sveta Mestne občina Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 2. februarja 2012, ob 14. uri

Datum: 02.02.2012
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sprejeti akti 14. seje Mestnega sveta Mestne občina Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 2. februarja 2012, ob 14. uri

Dnevni red :

1.    Potrditev zapisnika 13. seje mestnega sveta, ki je bila 22. decembra 2011

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.    Poročilo o izdanih sklepih 13. seje mestnega sveta z dne 22. decembra 2011 in 3. izredne seje mestnega sveta z dne 17. januarja 2012


5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu predsednice ter sklep o imenovanju nadomestnega predsednika komisije za mednarodne odnose

Sklep o predlogu predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste

Sklep o imenovanju članov strokovne komisije za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnatelja Elektrotehniške in računalniške šole Nova Gorica

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju za ravnateljico Osnovne šole Čepovan

Sklep o izdaji negativnega mnenja k imenovanju direktorice Varstveno delovnega centra Nova Gorica

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predstavnika ter sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica


6.    Predlog Statuta Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)

Statut Mestne občine Nova Gorica

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

7.    Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 (druga obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2012

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2012

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2012


7.A       Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 (prva obravnava)

Sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica opravi druga obravnava

8.    Predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinske uprave MONG in Občine Brda (druga
obravnava)

Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda

9.    Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi programa dela Mestnega sveta MONG za leto 2012

Sklep o spremembi in dopolnitvi programa dela Mestnega sveta MONG za leto 2012

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v MONG (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova Gorica

Sklep o opredelitvi čiščenja prireditvenega prostora po prireditvah

11.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v MONG (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica
 

12.    Predlog Odloka o OPPN Ob gasilskem domu v Novi Gorici (druga obravnava)Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob gasilskem domu v Novi Gorici in obrazložitev odloka


 

13.    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Ob gasilskem domu v Novi Gorici (prva obravnava)Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega  podrobnega prostorskega načrta Ob gasilskem domu v Novi Gorici

 

14.    Predlog Sklepa o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenuSklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu

 

15.    Predlog Sklepa o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim vse na območju k.o. KromberkSklep o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim vse na območju k.o. Kromberk

 


< Nazaj na seznam