Sprejeti akti 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 19.4.2012, ob 14. uri

Datum: 19.04.2012
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sprejeti akti 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 19.4.2012, ob 14. uri

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 15. seje mestnega sveta, ki je bila 15. marca 2012

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izdanih sklepih 15. seje mestnega sveta z dne 15. marec 2012

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju nadomestne članice v komisijo za mednarodne odnose

Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

Sklep o imenovanju predstavnika voljenih funkcionarjev Mestne občine Nova Gorica v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije

Sklep o podaljšanju mandata sedanjim članom Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.

Sklep o ne soglasju z imenovanjem direktorja Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica


6. Predlog sklepa o seznanitvi s poročili o delovanju zavodov za leto 2011, ki izvajajo oz. organizirajo izvajanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na območju MONG in so bili sofinancirani iz proračuna

Sklep o seznanitvi s poročili o delovanju zavodov za leto 2011, ki izvajajo oz. organizirajo izvajanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na območju Mestne občine Nova Gorica in so bili sofinancirani iz proračuna

Sklep, da se Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport zaprosi za informacijo o tem, kdaj namerava pričeti z gradnjo študentskega doma v Novi Gorici

7. Predlog sklepa o seznanitvi z rednim letnim poročilom o delu zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici za obdobje 10. 3. 2011 do 10. 3. 2012

Sklep o seznanitvi z rednim letnim poročilom o delu zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici za obdobje 10. 3. 2011 do 10. 3. 2012

 

8. Predlog sklepa o seznanitvi s programom Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2012 – 2015

Sklep o seznanitvi s programom Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2012 – 2015

 

9. Predlog sklepa o zaključnem računu proračuna MONG za leto 2011 

Sklep o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011

Sklep v zvezi s slabo realizacijo proračuna za leto 2011

 

10. Predlog odloka o spremembi meje med naseljema Nova Gorica in Solkan (hitri postopek)

Odlok o spremembi meje med naseljema Nova Gorica in Solkan

 

11. Poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 09027 Finančne spodbude za razvoj podjetništva

Poročilo o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 09027 Finančne spodbude za razvoj podjetništva

 

12. Poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev v podprogramu 16039001 – Oskrba z vodo

Sklep o seznanitvi s poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev v podprogramu 16039001 – Oskrba z vodo

 

13. Poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev v KS Prvačina

Sklep o seznanitvi s poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev v KS Prvačina

 

14. Predlog sklepa o sprejemu uradnega prečiščenega besedila odloka o  ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica

Sklep o sprejemu uradnega prečiščenega besedila odloka o  ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica, Odlok o  ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica – uradno prečiščeno besedilo

 

15. Predlog sklepa o podaji soglasja k statutu zavoda Goriška lokalna energetska agencija Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k statutu zavoda Goriška lokalna energetska agencija Nova Gorica – uradno prečiščeno besedilo

 

16. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica

 

17. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova Gorica

 

18. Predlog odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalna energetika d.o.o. (prva obravnava)

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalna energetika d.o.o.


19. Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2012 – prodaja parc. št. 4891/13 k.o. Branik, parc. št. 2241/3 in 2241/4 k.o. Solkan in parc. št. 430/17 k.o. Rožna Dolina

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2012 – prodaja parc. št. 4891/13 k.o. Branik, parc. št. 2241/3 in 2241/4 k.o. Solkan in parc. št. 430/17 k.o. Rožna Dolina

 

20. Predlog letnega načrta oddaje nepremičnega premoženja MONG v najem v letu 2012 – zemljišče del parc. št. 347, del parc. št. 348 ter del parc. št. 349/3 k.o. Šmaver

Letni načrt oddaje nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v najem v letu 2012 – zemljišče del parc. št. 347, del parc. št. 348 ter del parc. št. 349/3 k.o. Šmaver

 

21. Predlog sklepa o ustanovitvi stavbne pravice v korist imetnika stavbne pravice Adriaplin – parc. št. 760/6 k.o. Nova Gorica

Sklep o ustanovitvi stavbne pravice v korist imetnika stavbne pravice Adriaplin – parc. št. 760/6 k.o. Nova Gorica

 


< Nazaj na seznam