Sprejeti akti 20. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 20.9.2012 ob 14. uri

Datum: 20.09.2012
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 19. seje mestnega sveta, ki je bila dne 5. julija 2012 in 4. izredne seje mestnega sveta, ki je bila dne 17. julija 2012

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izdanih sklepih 19. seje mestnega sveta z dne 5. julija 2012 in 4. izredne seje mestnega sveta, ki je bila dne 17. julija 2012, Poročilo o izvršenih sklepih pretekle seje Mestnega sveta MONG

Sklep o sprejemu poročila o izdanih sklepih 19. seje mestnega sveta z dne 5. julija 2012 in 4. izredne seje mestnega sveta

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o predlaganju članov v strokovni svet zavoda Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Dom upokojencev Nova Gorica

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Dom upokojencev Gradišče


6.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2012 v obdobju 1. 1. - 30. 6. 2012

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 v obdobju 1. 1. - 30. 6. 2012

Sklep o obnovitvi pogovorov z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve o gradnji VDC

 
7.    Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu MONG za leto 2012  (hitri postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012

Dodatni sklep

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2012


Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2012


8.    Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave za MONG (prva obravnava)

Sklep, da se o Odloku o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica opravi druga obravnava

9.    Predlog Odloka o turističnem vodenju na turističnem območju MONG ter na turističnem območju Smaragdne poti (prva obravnava)

Sklep, da se o Odloku o turističnem vodenju na turističnem območju Mestne občine Nova Gorica ter na turističnem območju Smaragdne poti opravi druga obravnava

10.    Predlog Sklepa o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v MONG

Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestne občine Nova Gorica

Sklep, da se v rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 zagotovi dodatna sredstva za dodatno subvencioniranje cen vrtcev

11.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Vrtca Nova Gorica za leto 2011, Letnim delovnim načrtom Vrtca Nova Gorica za šolsko leto 2011/2012 in Finančnim načrtom za leto 2012

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Vrtca Nova Gorica za leto 2011, Letnim delovnim načrtom Vrtca Nova Gorica za šolsko leto 2011/2012 in Finančnim načrtom za leto 2012


12.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom Javne zavoda za šport Nova Gorica za leto 2011 ter s Programom dela in finančnim načrtom za leto 2012

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Javne zavoda za šport Nova Gorica za leto 2011 ter s Programom dela in finančnim načrtom za leto 2012


13.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu in finančnim poročilom Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2011 ter s Programom dela in finančnim načrtom za leto 2012

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu in finančnim poročilom Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2011 ter s Programom dela in finančnim načrtom za leto 2012


14.    Predlog Sklepa o seznanitvi z dvoletnim Poročilom Javnega podjetja KENOG d.o.o. Nova Gorica glede na prihranjene energije na račun vgradnje delilnikov, aktivnosti na področju ugotavljanja izgub v toplovodnem omrežju in simulacija poslovanja podjetja brez zagotavljanja sredstev za investicijsko vzdrževanje

Sklep o seznanitvi z dvoletnim Poročilom Javnega podjetja KENOG glede prihranjene energije na račun vgradnje delilnikov, z aktivnostmi na področju ugotavljanja izgub v toplovodnem omrežju ter s simulacijo poslovanja brez zagotavljanja sredstev za investicijsko vzdrževanje


15.    Predlog Sklepa o sprejetju letnega  poročila javnega sklada Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica za leto 2011

Sklep o sprejetju letnega  poročila javnega sklada Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica za leto 2011


16.    Predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 – nakup nepremičnin parc. št. *558/3 k.o. Šempas; parc. št. 1062, do ⅔ parc. št. 1064/1, 1064/2 vse k.o. Kromberk ter do ½ 1068/7 in 1068/10 obe k.o. Kromberk; parc. št. 6590/3 in 6588 obe k.o. Dornberk

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v leti 2012


17.    Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2012 – prodaja nepremičnin parcel št. 816/1, 815/1 in 815/4 vse k.o. Nova Gorica

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v leti 2012


18.    Predlog Sklepa o podaji mnenja k vlogi družbe ALEA IACTA d.o.o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana, za opravljanje igralniške dejavnosti na območju MMP Vrtojba

Sklep o podaji negativnega mnenja k vlogi družbe ALEA IACTA d.o.o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana, za opravljanje igralniške dejavnosti na območju MMP Vrtojba

19.    Predlog Odloka o razglasitvi Židovske kapelice v Rožni Dolini za kulturni spomenik (prva obravnava).

 

 


< Nazaj na seznam