Sprejeti akti 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 18.10.2012 ob 14. uri

Datum: 18.10.2012
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red :

1. Potrditev zapisnika 20. seje mestnega sveta, ki je bila dne 20. septembra 2012

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izdanih sklepih 20. seje mestnega sveta, ki je bila dne 20. septembra 2012

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Upravni svet Visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske Nova Gorica

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ Solkan

6. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v MONG (prva obravnava)

Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica

7. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom JZ Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica za poslovno leto 2011 ter s Programom dela in finančnim načrtom za poslovno leto 2012

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom JZ Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica za poslovno leto 2011 ter s Programom dela in finančnim načrtom za poslovno leto 2012

8. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom JZ Goriška lekarna Nova Gorica za poslovno leto 2011 ter s Programom dela in finančnim načrtom za poslovno leto 2012

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom JZ Goriška lekarna Nova Gorica za poslovno leto 2011 ter s Programom dela in finančnim načrtom za poslovno leto 2012

9. Predlog Sklepa, da se v sklepu mestnega sveta, št. 478-321/2012 z dne 5. 7. 2012 spremeni izmera parc. št. 555/0 k.o. 2304-Nova Gorica

Sklep, da se v sklepu mestnega sveta, št. 478-321/2012 z dne 5. 7. 2012 spremeni izmera parc. št. 555/0 k.o. Nova Gorica

10. Predlog Odloka o turističnem vodenju na turističnem območju MONG ter na turističnem območju Smaragdne poti (druga obravnava)

Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Mestne občine Nova Gorica ter na turističnem območju Smaragdne poti

11. Predlog Odloka o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrba s toplotno energijo v MONG (prva obravnava)

Sklep o izvedbi druge obravnave o predlogu Odloka o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrba s toplotno energijo v Mestni občini Nova Gorica

12. Predlog Odloka o razglasitvi Židovskega pokopališča v Rožni Dolini pri Novi Gorici za kulturni spomenik lokalnega pomena (prva obravnava)

Sklep o izvedbi druge obravnave o predlogu Odloka o razglasitvi Židovskega pokopališča v Rožni Dolini pri Novi Gorici za kulturni spomenik lokalnega pomena

13. Predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 – nakup parc. št. 198/2, 198/3, 199/3, 199/4 in 200/1 k.o. 2304-Nova Gorica; nakup parc. št. 569/2 k.o. 2307-Stara Gora in pridobitev stavbne pravice na zemljiščih za potrebe izgradnje meteornega odvodnika v Sočo 

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 – nakup parc. št. 198/2, 198/3, 199/3, 199/4 in 200/1 k.o. Nova Gorica; nakup parc. št. 569/2 k.o. Stara Gora in pridobitev stavbne pravice na zemljiščih za potrebe izgradnje meteornega odvodnika v Sočo

14. Predlog Dopolnitve letnega načrta razpolaganja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 – prodaja parc. št. 457/3, 228/2 k.o. Rožna Dolina in parc. št. 401/24, 402/18, 401/26, 405/4 k.o. Kromberk

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 – prodaja parc. št. 457/3, 228/2 k.o. Rožna Dolina in parc. št. 401/24, 402/18, 401/26, 405/4 k.o. Kromberk

15. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 – hitri postopek

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
 


< Nazaj na seznam