Sprejeti akti 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 24.1.2013 ob 14. uri

Datum: 24.01.2013
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sprejeti akti 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 24.1.2013 ob 14. uri.

Dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika 6. izredne seje mestnega sveta, ki je bila dne 4. decembra 2012 in  23. seje mestnega sveta z dne 13. decembra 2012

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih 6. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 4. decembra 2012 in 23. seje mestnega sveta, ki je bila dne 13. decembra 2012


5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju direktorice Ljudske univerze  Nova Gorica

Ugotovitveni sklep o podaji nepreklicnega odstopa s funkcije člana sveta zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica ter sklep o imenovanju nadomestne članice

5a Predlog Sklepa o razrešitvi predsednice statutarno-pravne komisije (predlagatelj svetnik Miran Müllner)

Sklep o ne sprejetju sklepa o razrešitvi mestne svetnice Patricije Šulin z mesta članice in predsednice Statutarno pravne komisije mestnega sveta MONG

6. Predlog Sklepa o sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2013

Sklep o sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2013

7. Predlog Sklepa o podaji negativnega mnenja družbi ALEIA IACTA d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana, za opravljanje igralniške dejavnosti

Sklep o podaji negativnega mnenja družbi ALEIA IACTA d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana, za opravljanje igralniške dejavnosti

8. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi cene programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v MONG

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica

9. Predlog Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2013

Letni program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2013

10. Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta Občina po meri invalida v MONG za leto 2012, januar 2013

Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta Občina po meri invalida v Mestni občini Nova Gorica za leto 2012

11. Predlog Sklepa o podaji soglasja Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica za nakup poslovnih prostorov na Ulici Gradnikove brigade 2 v Novi Gorici

Sklep o podaji soglasja zavodu Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica za nakup poslovnih prostorov na Ulici Gradnikove brigade 2 v Novi Gorici

12. Predlog Odloka o spremembi Odloka o območju predkupne pravice občine na nepremičninah (hitri postopek)

Odlok o spremembi Odloka o območju predkupne pravice občine na nepremičninah


13. Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2013 – prodaja parc.št. 1049/2 k.o. Trnovo

Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2013 – prodaja parc.št. 1049/2 k.o. Trnovo


< Nazaj na seznam