Sprejeti akti 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 18. 4. 2013 ob 14. uri

Datum: 18.04.2013
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnikov nadaljevanja 25. seje mestnega sveta, ki je bila 14. marca   2013, 7. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 14. marca 2013 in 26. seje mestnega sveta, ki je bila 21. marca 2013

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov


3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih nadaljevanja 25. seje mestnega sveta, ki je bila 14. marca 2013, 7. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 14. marca 2013 in 26. seje mestnega sveta, ki je bila 21. marca 2013

 
5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije  članice sveta zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica ter sklep o imenovanju nadomestno članico v svetu zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica ter sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Dornberk

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Šempas

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljico javnega zavoda Vrtec Nova Gorica.


7.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu PTP in finančnim poročilom za leto 2012 in o potrditvi Programa dela PTP za leto 2013

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka d.o.o. in finančnim poročilom za leto 2012 in o potrditvi Programa dela Primorskega tehnološkega parka d.o.o. za leto 2013

8.    Predlog Zaključnega računa proračuna MONG za leto 2012

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012

9.    Predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve MONG (hitri postopek)

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica

13.    Predlog programa izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v CERO Nova Gorica za leto 2013

Sklep o sprejetju programa izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v CERO Nova Gorica za leto 2013

14.    Predlog Sklepa o seznanitvi s problematiko izkoriščanja lesa v MONG (predlagateljica svetnica mag. Darinka Kozinc)

Sklep o seznanitvi s problematiko izkoriščanja lesa v Mestni občini Nova Gorica

17.    Predlog Sklepa o podaji soglasja Javnemu zavodu Kulturni dom Nova Gorica, da presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2012 nameni za investicijsko vzdrževanje - nakup opreme v letu 2013

Sklep o podaji soglasja Javnemu zavodu Kulturni dom Nova Gorica, da presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2012 nameni za investicijsko vzdrževanje - nakup opreme v letu 2013

18.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica za poslovno leto 2012

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica za poslovno leto 2012

19.    Predlog Odloka o krajevnih skupnostih v MONG (prva obravnava)

Odlok o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica

20.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k odstopu od izvedbe javnega naročila Dobava in montaža notranje opreme za promocijsko – degustacijski prostor in vinoteko (projekt SOLUM).

Sklep o podaji soglasja k odstopu od izvedbe javnega naročila Dobava in montaža notranje opreme za promocijsko – degustacijski prostor in vinoteko (projekt SOLUM)


< Nazaj na seznam