35. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 13. februarja 2014 ob 14. uri

Datum: 06.02.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-5/2014-4
Nova Gorica, 6. februar 2014

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 35. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 13. februarja 2014 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika nadaljevanja 33. seje mestnega sveta, ki je bila 7. januarja 2014

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori

Priloga 1 odgovorom


3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih 34. seje mestnega sveta, ki je bila 23. januarja 2014

Poročilo

4A  Predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve ( hitri postopek )

 Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve ter obrazložitev

4B Predlog sklepa o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture - grad Branik - Rihemberk 

Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture - grad Branik - Rihemberk ter obrazložitev

5.    Predlog Poslovnika o dopolnitvi Poslovnika Mestnega sveta MONG (prva obravnava)

Poslovnik o dopolnitvah Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

6.    Predlog Odloka o določitvi volilnih enot na območju MONG (prva obravnava – predlagatelj svetnik Anton Peršič)  

Odlok o določitvi volilnih enot na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Medobčinske uprave MONG in Občine Brda za leto 2013 in o seznanitvi z Letnim poročilom Policijske postaje Nova Gorica o varnostnih razmerah ter priporočilu za zmanjšanje tveganj v MONG

Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Medobčinske uprave MONG in Občine Brda za leto 2013 in o seznanitvi z Letnim poročilom Policijske postaje Nova Gorica o varnostnih razmerah ter priporočilu za zmanjšanje tveganj v MONG ter obrazložitev

Letno poročilo o delu Medobčinske uprave MONG in Občine Brda za leto 2013

Letno poročilo Policijske postaje Nova Gorica o varnostnih razmerah ter priporočilu za zmanjšanje tveganj v Mestni občini Nova Gorica

8.    Predlog Sklepa o sprejetju Letnega programa izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v MONG za leto 2014

Sklep o sprejetju Letnega programa izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica za leto 2014 ter obrazložitev

Letni program izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica za leto 2014

9.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

10.    Predlog Pravilnika za urejanje in oddajo urbanih vrtov v zakup

Pravilnik za urejanje in oddajo urbanih vrtov v zakup ter obrazložitev

Slikovno gradivo

11.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnino parc. št. 1241/8 k.o. Ravnica

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnino parc. št. 1241/8 k.o. Ravnica ter obrazložitev

Grafični prikaz


Matej Arčon
ŽUPAN
 


< Nazaj na seznam