Sprejeti akti 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 13. februarja 2014

Datum: 13.02.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika nadaljevanja 33. seje mestnega sveta, ki je bila 7. januarja 2014  

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

3.  Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.   Poročilo o izvršenih sklepih 34. seje mestnega sveta, ki je bila 23. januarja 2014

4. A Predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve (hitri postopek)

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve

4. B Predlog Sklepa o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture – grad Branik - Rihemberk 

Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture – grad Branik - Rihemberk

5.  Predlog Poslovnika o dopolnitvi Poslovnika Mestnega sveta MONG

Sklep o zavrnitvi predloga Poslovnika o dopolnitvi Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

6.  Predlog Odloka o določitvi volilnih enot na območju MONG (prva obravnava – predlagatelj svetnik Anton Peršič)   

Sklep o zavrnitvi predloga o določitvi volilnih enot na območju Mestne občine Nova Gorica

7. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Medobčinske uprave MONG in Občine Brda za leto 2013 in o seznanitvi z Letnim poročilom Policijske postaje Nova Gorica o varnostnih razmerah ter priporočilu za zmanjšanje tveganj v MONG

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Medobčinske uprave MONG in Občine Brda za leto 2013 in o seznanitvi z Letnim poročilom Policijske postaje Nova Gorica o varnostnih razmerah ter priporočilu za zmanjšanje tveganj v MONG

8. Predlog Sklepa o sprejetju Letnega programa izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v MONG za leto 2014

Sklep o sprejetju Letnega programa izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica za leto 2014

9. Predlog Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju MONG (hitri postopek)

10. Predlog Pravilnika za urejanje in oddajo urbanih vrtov v zakup

Pravilnik za urejanje in oddajo urbanih vrtov v zakup

11. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnino parc. št. 1241/8 k.o. Ravnica

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnino parc. št. 1241/8 k.o. Ravnica

 

 


< Nazaj na seznam