36. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 20. marca 2014 ob 14. uri

Datum: 13.03.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-8/2014-4
Nova Gorica, 7. marec 2014V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 36. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 20. marca 2014 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.

 
Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 34. seje mestnega sveta, ki je bila 24. januarja 2014 in 35. seje mestnega sveta, ki je bila 13. februarja 2014

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Poročilo o izvajanju nujnih intervencijskih ukrepov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih 35. seje mestnega sveta, ki je bila 13. februarja 2014

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Osnovna šola Branik ter sklep o imenovanju novega predstavnika v ta organ in obrazložitev  

Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Goriške lekarne Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2014 (hitri postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 ter obrazložitev

Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 tekstovni del

Skrajšana obrazložitev na postavkah splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih programov rebalansa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014

Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 – splošni del

Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 – posebni del

Načrt razvojnih programov 2014 – 2017

Rebalans letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2014

Rebalans letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2014

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi z izvajanjem programa LEADER in delovanjem Lokalnih akcijskih skupin (LAS) na območju MONG

Sklep o seznanitvi z izvajanjem programa LEADER in delovanjem Lokalnih akcijskih skupin (LAS) na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Posoški razvojni center – predstavitev delovanja LAS

Predstavitev projektov Lokalne akcijske skupine jugozahodnega dela Severne Primorske (LAS)

Usmeritve in izhodišča uprave Mestne občine Nova Gorica glede izvajanja programa LEADER in delovanjem LAS na območju Mestne občine Nova Gorica v 2014 – 2020


8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delovanju programa SVIT za leto 2013

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delovanju programa SVIT za leto 2013 ter obrazložitev

 Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1.1. do 31.12.2013

Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1.1. do 31.12.2013


9.    Predlog Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v MONG

Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

10.    Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v MONG (prva obravnava)

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Grafična priloga – območja opremljenosti MONG jug

Grafična priloga – območja opremljenosti MONG sever

11.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2013 in k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2014

Sklep o podaji soglasja k Letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2013 in k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2014 ter obrazložitev

Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2014

Izkaz prihodkov in odhodkov

Sklep Nadzornega sveta Sklada malega gospodarstva Goriške 

Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2013

Priloga letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2013

Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2013

Pismo poslovodju sklada

Poročilo neodvisnega revizorja


12.    Predlog Sklepov za povečanje rabe lesa

Sklepi za povečanje rabe lesa ter obrazložitev

13.    Predlog sklepa o ugotovitvi, da je ureditev občinske lokalne ceste Dornberk - Gradišče - Renče (LC 284321)  na delu nepremičnin - parc. št. 5209 in  parc. št. 5210 k.o. Dornberk v javno korist

Sklep o ugotovitvi, da je ureditev občinske lokalne ceste Dornberk - Gradišče - Renče (LC 284321)  na delu nepremičnin - parc. št. 5209 in  parc. št. 52510 k.o. Dornberk v javno korist ter obrazložitev

Grafična priloga 1 – načrt vozišča

Razdelilnik za parcelacijo

Grafična priloga 2 – območje

Grafična priloga 3 – katastrska situacija 


Matej Arčon
ŽUPAN
 


< Nazaj na seznam