Sprejeti akti 36. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 20. marca 2014

Datum: 20.03.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 34. seje mestnega sveta, ki je bila 24. januarja 2014 in 35. seje mestnega sveta, ki je bila 13. februarja 2014

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih 35. seje mestnega sveta, ki je bila 13. februarja 2014

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Osnovna šola Branik ter Sklep o imenovanju novega predstavnika v ta organ

Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica

Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Goriške lekarne Nova Gorica

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Nova Gorica


7. Predlog Sklepa o seznanitvi z izvajanjem programa LEADER in delovanjem Lokalnih akcijskih skupin (LAS) na območju MONG

Sklep o seznanitvi z izvajanjem programa LEADER in delovanjem Lokalnih akcijskih skupin (LAS) na območju Mestne občine Nova Gorica


8. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delovanju programa SVIT za leto 2013

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delovanju programa SVIT za leto 2013


9. Predlog Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v MONG

Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica


11. Predlog Sklepa o podaji soglasja k Letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2013 in k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2014

Sklep o podaji soglasja k Letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2013 in k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2014


12. Predlog Sklepov za povečanje rabe lesa

Sklepi o odložitvi odločanja o predlogu sklepa za povečanje rabe lesa


13. Predlog sklepa o ugotovitvi, da je ureditev občinske lokalne ceste Dornberk - Gradišče - Renče (LC 284321) na delu nepremičnin - parc. št. 5209 in parc. št. 5210 k.o. Dornberk v javno korist

Sklep o ugotovitvi, da je ureditev občinske lokalne ceste Dornberk - Gradišče - Renče (LC 284321) na delu nepremičnin - parc. št. 5209 in parc. št. 52510 k.o. Dornberk v javno korist
 

 


< Nazaj na seznam