40. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 18. septembra 2014, ob 14. uri

Datum: 11.09.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-12/2014-6
Nova Gorica,  11. september 2014

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 40. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 18. septembra 2014 ob 14. uri v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 39. seje mestnega sveta, ki je bila 3. julija 2014

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Priloga 2

Dodatna odgovora

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih 39. seje mestnega sveta, ki je bila 3. julija 2014

Poročilo

5. Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2014 v obdobju od 1. 1. –  30. 6. 2014

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica  za leto 2014 v obdobju od 1. 1. –  30. 6. 2014 ter obrazložitev

Poročilo o izvrševanju proračuna v obdobju 1.1. - 30.6. 2014.

Realizacija proračuna Mestne občine Nova Gorica za obdobje od 1.1. do 30.6. 2014 – splošni del

Realizacija proračuna Mestne občine Nova Gorica za obdobje od 1.1. do 30.6. 2014 – posebni del

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN MONG (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova gorica ter obrazložitev

Priloge k 6. točki 40. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici (druga obravnava)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici ter obrazložitev

Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici

Grafične priloge 1

Grafične priloge 2

8. Predlog Sklepa o seznanitvi s spremembo pogodbe za izvedbo objekta »Ureditev peš hodnikov ob regionalni cesti R1-204 Nova Gorica-Sežana na območju naselij Draga in Dornberk«

Sklep o seznanitvi s spremembo pogodbe za izvedbo objekta »Ureditev peš hodnikov ob regionalni cesti R1-204 Nova Gorica-Sežana na območju naselij Draga in Dornberk« ter obrazložitev

Pogodba o ureditvi pešhodnikov

Dopolnilno soglasje

9. Predlog Sklepa o podaji soglasja k podaljšanju pogodbe o najemu nepremičnine in ustanovitvi služnosti sklenjene z družbo Mobitel, telekomunikacijske storitve, d.d.

Sklep o podaji soglasja k podaljšanju pogodbe o najemu nepremičnine in ustanovitvi služnosti sklenjene z družbo Mobitel, telekomunikacijske storitve, d.d. ter obrazložitev

Pogodba o najemu nepremičnine in ustanovitvi služnosti, oktober 2004

Aneks k pogodbi o najemu nepremičnine in ustanovitvi služnosti, avgust 2009

Cenitveno poročilo

Gradbeno dovoljenje, december 2004

Uporabno dovoljenje, oktober 2005

10. Predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v letu 2014 in predlog Dopolnitve letnega načrta razpolaganja stvarnega premoženja v MONG v letu 2014

Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v Mestni občini Nova Gorica v letu 2014 ter obrazložitev

Dopolnitev pridobivanja – september 2014

Dopolnitve letnega načrta razpolaganja stvarnega premoženja v Mestni občini Nova Gorica v letu 2014 ter obrazložitev

Dopolnitev razpolaganja – september 2014

11. Predlog Sklepa o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – nepremičnini parc. št. 3537/12 in 3519/8 k.o. Mravljevi

Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – nepremičnini parc. št. 3537/12 in 3519/8 k.o. Mravljevi ter obrazložitev

Grafična priloga

12. Predlog Sklepa o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – nepremičnini parc. št. 1943/18 in 7667/24 k.o. Dornberk.

Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – nepremičnini parc. št. 1943/18 k.o. Nova Gorica in 7667/24 k.o. Dornberk ter obrazložitev

Grafična priloga 1 parc. št. 1943/18 k.o. Nova Gorica

Grafična priloga 2 parc. št. 7667/24 k.o. Dornberk

Matej Arčon
ŽUPAN

 

 


< Nazaj na seznam