Sprejeti akti 40. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 18. septembra 2014, ob 14. uri

Datum: 18.09.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sprejeti akti 40. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 18. septembra 2014, ob 14. uri

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 39. seje mestnega sveta, ki je bila 3. julija 2014

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih 39. seje mestnega sveta, ki je bila 3. julija 2014

5. Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2014 v obdobju od 1. 1. –  30. 6. 2014

Sklep o sprejetju Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica  za leto 2014 v obdobju od 1. 1. –  30. 6. 2014

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN MONG

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica

Priloga 1 – dopustni nezahtevni in enostavni objekti

7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici (druga obravnava)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici

8. Predlog Sklepa o seznanitvi s spremembo pogodbe za izvedbo objekta »Ureditev peš hodnikov ob regionalni cesti R1-204 Nova Gorica-Sežana na območju naselij Draga in Dornberk«

Sklep o seznanitvi s spremembo pogodbe za izvedbo objekta »Ureditev peš hodnikov ob regionalni cesti R1-204 Nova Gorica-Sežana na območju naselij Draga in Dornberk«

9. Predlog Sklepa o podaji soglasja k podaljšanju pogodbe o najemu nepremičnine in ustanovitvi služnosti sklenjene z družbo Mobitel, telekomunikacijske storitve, d.d. 

Sklep o podaji soglasja k podaljšanju pogodbe o najemu nepremičnine in ustanovitvi služnosti sklenjene z družbo Mobitel, telekomunikacijske storitve, d.d.

10. Predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v letu 2014 in predlog Dopolnitve letnega načrta razpolaganja stvarnega premoženja v MONG v letu 2014

Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v Mestni občini Nova Gorica v letu 2014

Dopolnitev pridobivanja – september 2014

Dopolnitve letnega načrta razpolaganja stvarnega premoženja v Mestni občini Nova Gorica v letu 2014

Dopolnitev razpolaganja – september 2014

11. Predlog Sklepa o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – nepremičnini parc. št. 3537/12 in 3519/8 k.o. Mravljevi

Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – nepremičnini parc. št. 3537/12 in 3519/8 k.o. Mravljevi

12. Predlog Sklepa o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – nepremičnini parc. št. 1943/18 k.o. Nova Gorica in 7667/24 k.o. Dornberk.

Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – nepremičnini parc. št. 1943/18 k.o. Nova Gorica in 7667/24 k.o. Dornberk

 

 


< Nazaj na seznam