Sprejeti akti 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v ponedeljek, 22. decembra 2014

Datum: 22.12.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sprejeti akti 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v ponedeljek, 22. decembra 2014

Dnevni red:

1. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

2. Predlog Sklepa o financiranju političnih strank iz proračuna MONG

Sklep o financiranju političnih strank iz proračuna Mestne občine Nova Gorica

3. Predlog Sklepa o sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2015

Sklep o sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2015

4. Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v javnem zavodu Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v javnem zavodu Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

5. Predlog Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v MONG (prva obravnava)

Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica

Priloga 1: Pregledna karta območij odmere nadomestila

7. Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v MONG in  Občini Šempeter-Vrtojba (prva obravnava)

Sklep, da se o predlogu odloka opravi druga obravnava


9. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra - parc. št. 2527/4 k.o. Banjšice.

Sklep o ukinitvi javnega dobra - parc. št. 2527/4 k.o. Banjšice


< Nazaj na seznam