Sprejeti akti 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 9. aprila 2015

Datum: 09.04.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVETSPREJETI AKTI 6. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA,
KI JE BILA 9. APRILA 2015 OB 14. URI


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 5. seje mestnega sveta, ki je bila 5. marca 2015

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju komisije za poimenovanje ulic

Ugotovitveni sklep o odstopu s funkcije člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica in Sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica in Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica

Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica


6.    Predlog Zaključnega računa proračuna MONG za leto 2014

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014

7.    Predlog Obvezne razlage Odloka o občinskem prostorskem načrtu MONG

Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica

8.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici

9.    Predlog Sklepa o izvedbi neodvisnega pregleda poslovanja javnega sklada Stanovanjski sklad MONG

Sklep o izvedbi neodvisnega pregleda poslovanja javnega sklada Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica

10.    Predlog Sklepa o sprejemu programov izvajanj gospodarskih javnih služb za urejanje in čiščenje javnih površin in vzdrževanja občinskih cest

Sklep o sprejemu programov izvajanj gospodarskih javnih služb za urejanje in čiščenje javnih površin in vzdrževanja občinskih cest

11.    Predlog Sklepa o potrditvi linij javnega linijskega prevoza v mestnem prometu v MONG in Občini Šempeter-Vrtojba

Sklep o potrditvi linij javnega linijskega prevoza v mestnem prometu v MONG in Občini Šempeter-Vrtojba

12.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija za leto 2014

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija za leto 2014

13.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvajanju programa »Nova Gorica, otrokom prijazno UNICEFOVO mesto«

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju programa »Nova Gorica, otrokom prijazno UNICEFOVO mesto«

14.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta Občina po meri invalidov v MONG za leto 2014

Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta Občina po meri invalidov v MONG za leto 2014

15.    Predlog Sklepa, da javni zavod Kulturni dom Nova Gorica nameni presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 za nakup opreme

Sklep o podaji soglasja Kulturnemu domu Nova Gorica, da presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 nameni za nakup opreme

18.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra - parc. št. 5301/4 k.o. Osek 

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra - parc. št. 5301/4 k.o. Osek

19.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 7713/4 k.o. Dornberk

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 7713/4 k.o. Dornberk
 


< Nazaj na seznam