Sprejeti akti 18. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 29. septembra 2016

Datum: 29.09.2016
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

SPREJETI AKTI 18. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA V ČETRTEK; 29. SEPTEMBRA 2016 OB 14. URI

 

Dnevni red:


1. Potrditev zapisnika 17. seje mestnega sveta, ki je bila 20. julija 2016

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju direktorice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

Sklep o razrešitvi predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica

6. Poročilo o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa MONG za leto 2015 in nad izpolnjevanjem predlogov in priporočil Nadzornega odbora MONG iz nadzora nad Zaključnim računom za leto 2014

Sklep o seznanitvi s Poročilom o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 in nad izpolnjevanjem predlogov in priporočil Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica iz nadzora nad Zaključnim računom Mestne občine Nova Gorica za leto 2014

7. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom JP KENOG d.o.o., Nova Gorica za leto 2015

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom JP KENOG d.o.o., Nova Gorica za leto 2015


9. Predlog Sklepa o sprejemu Uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica

Sklep o sprejemu Uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica ter Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

10. Predlog Sklepa o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture za objekt Goriškega muzeja Kromberk – Nova Gorica (prostori kustodiata in uprave)

Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture za objekt Goriškega muzeja Kromberk – Nova Gorica (prostori kustodiata in uprave)

11. Predlog Sklepa o seznanitvi z namero o pričetku postopka za ustanovitev brezplačne stavbne pravice za vzpostavitev Humanitarnega centra Nova Gorica

Sklep o seznanitvi z namero o pričetku postopka za ustanovitev brezplačne stavbne pravice za vzpostavitev Humanitarnega centra Nova Gorica

12. Predlog Odloka o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju MONG (prva obravnava)

Odlok o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju MONG

13. Predlog Odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v MONG (prva obravnava)

Odlok o subvencioniranju prevoza pitne vode v MONG

14. Predlog Sklepa o seznanitvi z namero o pričetku postopka za ustanovitev brezplačne stavbne pravice za izgradnjo objekta Družabno središče na Banjšicah

Sklep o seznanitvi z namero o pričetku postopka za ustanovitev brezplačne stavbne pravice za izgradnjo objekta Družabno središče na Banjšicah

15. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2949/14 k. o. Bate

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2949/14 k. o. Bate

16. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 7995/2 k. o. Dornberk.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 7995/2 k. o. Dornberk


< Nazaj na seznam