Sprejeti akti 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 15. decembra 2016

Datum: 15.12.2016
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta


SPREJETI AKTI 21. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA V ČETRTEK, 15. DECEMBRA 2016 OB 14. URI


Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 20. seje mestnega sveta, ki je bila 17. novembra 2016 in 7. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 24. novembra 2016      

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitev o nepreklicnem odstopu s funkcije članice sveta zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica in sklep o imenovanju nadomestne članice

Sklep o imenovanju predstavnikov MONG v svet zavoda Mladinski center Nova Gorica

Sklep o imenovanju direktorja zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Čepovan

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnatelja Elektrotehniške in računalniške šole Nova Gorica

6.    Predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov


7.    Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2017 (druga obravnava)
            Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2018 (druga obravnava)
    
Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2017

Sklep o prejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2017

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2018

8.    Predlog Sklepa o potrditvi Programa dela Mestnega sveta MONG za koledarsko leto 2017

Sklepa o potrditvi Programa dela Mestnega sveta MONG za koledarsko leto 2017

9.    Predlog Sklepa o sprejemu Programskega dokumenta na področju terciarnega izobraževanja na Goriškem

Sklep o sprejemu Programskega dokumenta na področju terciarnega izobraževanja na Goriškem

12.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

13.    Predlog Odloka o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju MONG (druga obravnava)

Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju MONG

14.    Predlog Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji

Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji

15.    Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v MONG (druga obravnava)

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v MONG

16.    Predlog Sklepa o sprejemu Posameznega programa prodaje deleža MONG v družbi Veterina Gorica, d.o.o.

Sklep o sprejemu Posameznega programa prodaje deleža MONG v družbi Veterina Gorica, d.o.o.

17.    Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča v MONG za leto 2017

Sklep o določitvi vrednosti točke za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča v MONG za leto 2017

18.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2506/12 k. o. Banjšice

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2506/12 k. o. Banjšice

19.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2514/26 k. o. Banjšice

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2514/26 k. o. Banjšice

20.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 1285/7 k. o. Kromberk.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 1285/7 k. o. Kromberk

 


< Nazaj na seznam