Sprejeti akti 22. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 26. januarja 2017

Datum: 26.01.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

SPREJETI AKTI 22. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA V ČETRTEK, 26. JANUARJA 2017 OB 14. URI

 

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 21. seje mestnega sveta, ki je bila 15. decembra 2016

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnika MONG v svet zavoda Dom upokojencev Nova Gorica

6.    Poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru nad neposrednim uporabnikom proračunskih sredstev – Medobčinska uprava MONG in Občine Brda

Sklep o sprejemu poročila Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru nad neposrednim uporabnikom proračunskih sredstev – Medobčinska uprava MONG in Občine Brda

7.    Poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru Krajevne skupnosti Nova Gorica

Sklep o sprejemu poročila Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru Krajevne skupnosti Nova Gorica

8.    Poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem splošnem nadzoru nad delovanjem Projektne pisarne MONG

Sklep o sprejemu poročila Nadzornega odbora MONG o opravljenem splošnem nadzoru nad delovanjem Projektne pisarne MONG

Dodatni sklep

9.    Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v MONG v obdobju finančne perspektive 2014-2020 (prva obravnava)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v MONG v obdobju finančne perspektive 2014-2020

10.    Predlog Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji

Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji

11.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v MONG (skrajšan postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških im mladinskih programov in projektov v MONG

12.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k spremembi 10. člena pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo RRA Severne Primorske – Regijska razvojna agencija d.o.o., Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k spremembi 10. člena pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo RRA Severne Primorske – Regijska razvojna agencija d.o.o., Nova Gorica

13.    Predlog Dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2017

Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2017

14.    Predlog Odloka o programu opremljanja Čuklja v Dornberku (prva obravnava)

Odlok o programu opremljanja Čuklja »Ureditev povezovalne poti Čuklja – državna cesta R1 – 204/1013 v Dornberku od km 0.0+50 do km 0.1+90«

15.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 2946/25 k.o. Bate.

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 2946/25 k.o. Bate

 

 


< Nazaj na seznam