Sprejeti akti 38. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 26. julija 2018

Datum: 03.08.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


SPREJETI AKTI NA 38. SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA,
KI JE BILA V ČETRTEK, 26. JULIJA 2018 OB 14. URI


Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 11. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 11. junija 2018 in 37. seje mestnega sveta, ki je bila 21. junija 2018  

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov
 
3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov
 
4. Poročilo o izvršenih sklepih

Sklep o sprejemu poročila
 
5. Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 in nad izpolnjevanjem predlogov ter priporočil Nadzornega odbora nad Zaključnim računom za leta 2014, 2015 in 2016

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 in nad izpolnjevanjem predlogov ter priporočil Nadzornega odbora nad Zaključnim računom za leta 2014, 2015 in 2016
 
6. Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev za leto 2017 v Krajevni skupnosti Branik

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev za leto 2017 v Krajevni skupnosti Branik
 
7. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila za leto 2017 javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica

Sklep o sprejemu Letnega poročila za leto 2017 javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica
 
8. Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018

9. Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

10. Predlog Sklepa o sprejemu Mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Nova Gorica

Sklep o sprejemu Mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Nova Gorica
 
11. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Sončni breg v Grgarju

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Sončni breg v Grgarju

Dodatni sklep

13. Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018

Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018


< Nazaj na seznam