39. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 20. septembra 2018 ob 14. uri

Datum: 06.09.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-20/2018-3
Nova Gorica, 6. september 2018   

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 39. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 20. septembra 2018 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 38. seje mestnega sveta, ki je bila 26. julija 2018 in 12. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 13. avgusta 2018    

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori

Dodatni odgovori II

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

Poročilo - dodatek

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju člana skupščine EZTS »Območje občin: Comune di Goriza (I), Mestne občine Nova Gorica (SLO) in Občine Šempeter-Vrtojba (SLO) ter obrazložitev

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice javnega zavoda Vrtec Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o nakupu delnic družbe Komunala Nova Gorica d. d.

Sklep o nakupu delnic družbe Komunala Nova Gorica d. d. ter obrazložitev


7.    Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Grafični prikaz


8.    Predlog Odloka o ustanovitvi sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (druga obravnava)

Odlok o ustanovitvi sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter obrazložitev

9.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica ter obrazložitev

10.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019

Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019 ter obrazložitev

Letni program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019

11.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica

12.    Predlog Odloka o spremembah Odloka o mestnem gozdu Panovec (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah Odloka o mestnem gozdu Panovec ter obrazložitev

13.    Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Primerjava sprejetih stroškov lokacijske preveritve po občinah

14.    Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o OPN Mestne občine Nova Gorica (druga  obravnava) 

Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o OPN Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Primerjava sprejete višine takse za pobude po občinah

15.    Predstavitev prejetih arhitekturnih predlogov umestitve vsebin v objekt Daimond.

 

Gradivo za točki 5. in 15. boste prejeli naknadno.

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

    Matej Arčon
    ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam