Sprejeti akti 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 20. 6. 2019 ob 15. uri

Datum: 26.06.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


SPREJETI AKTI 6. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA 20. 6.2019 OB 15. URI

 

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 23. maja 2019

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Sklep o sprejemu Končnega poročila Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Sklep o sprejemu Končnega poročila Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

6.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2015-2020 (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2015-2020

7.    Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica za nakup muzealij

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica za nakup muzealij

8.    Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 Vrtca Nova Gorica in nekaterih osnovnih šol v Mestni občini Nova Gorica za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme  

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 Vrtca Nova Gorica in nekaterih osnovnih šol v Mestni občini Nova Gorica za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

9.    Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 za Glasbeno šolo Nova Gorica in Osnovno šolo Kozara Nova Gorica za nakup opreme

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 za Glasbeno šolo Nova Gorica in Osnovno šolo Kozara Nova Gorica za nakup opreme

9A. Predlog Odloka o porabi proračunske rezerve (skrajšani postopek)

Odlok o porabi proračunske rezerve

11.    Predlog Sklepa o seznanitvi z vsebino dokumenta identifikacije investicijskega projekta Revitalizacija gradu Rihemberk

Sklep o seznanitvi z vsebino dokumenta identifikacije investicijskega projekta Revitalizacija gradu Rihemberk

13.    Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2019.

Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

 


< Nazaj na seznam