19. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 15. oktobra 2020 ob 15. uri

Datum: 01.10.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 0110-5/2020-3         
Nova Gorica, 1. oktober 2020    

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 19. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 15. oktobra 2020 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 
Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 18. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 17. septembra 2020

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju za ravnatelja Osnovne šole Šempas ter obrazložitev

Sklep o prenehanje članstva in imenovanju nadomestne članice v skupščini EZTS »Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)« / »Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)« ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom o  opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.084 - Izgradnja kanalizacije Branik in nad proračunsko postavko 07.242 - izgradnja ČN Branik

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.084 - Izgradnja kanalizacije Branik in nad proračunsko postavko 07.242 - izgradnja ČN Branik

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.084 - Izgradnja kanalizacije Branik in nad proračunsko postavko 07.242 - izgradnja ČN Branik

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.199 – investicijsko vzdrževanje infrastrukture

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.199 – investicijsko vzdrževanje infrastrukture

Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.199 – investicijsko vzdrževanje infrastrukture

9.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom 2019 Javnega podjetja KENOG d.o.o. in razporeditvi dobička

Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom 2019 Javnega podjetja KENOG d.o.o. in razporeditvi dobička ter obrazložitev

Letno poročilo 2019, Javno podjetje KENOG d.o.o.

Poročilo za ustanovitelja

10.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019

Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019 ter obrazložitev

Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019

11.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek) ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo

12.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek) ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo

13.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021

Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Letni program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021

14.    Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica ter obrazložitev

15.    Predlog Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava) ter obrazložitev

16.    Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava) ter obrazložitev

17.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava) ter obrazložitev

18.    Predlog Sklepa o potrditvi DIIP Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture GO!2025

Predlog Sklepa o potrditvi DIIP Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture GO!2025 ter obrazložitev

DIIP Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture GO!2025

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

   
dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN


< Nazaj na seznam