Projekti v izvajanju

Celostna prometna strategija (CPS)

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 2017

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

V novi finančni perspektivi 2014–2020 Slovenija v okviru evropske kohezijske politike podpira trajnostni urbani razvoj s strategijami, ki določajo celostne ukrepe za spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, podnebnimi, demografskimi in socialnimi izzivi, s katerimi se srečujejo mestna območja, ob upoštevanju potrebe po spodbujanju povezave med urbanimi in podeželskimi območji. Izdelava Celostne prometne strategije se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Mestna občina Nova Gorica se je prijavila na Javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje priprave Celostnih prometnih strategij (CPS) in bila pri tem uspešna.

S celostno prometno strategijo, ki bo nadgradila regionalno CPS čezmejne Goriške regije, pripravljeno v okviru transnacionalnega projekta PUMAS, bo MONG konkretizirala proces celostnega in trajnostnega načrtovanja prometne infrastrukture in upravljanja prometnega sistema v občini. Aktivnost je skladna z usmeritvami Operativnega programa izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OPKP). CPS bo glede na dinamiko ministrstva v letu 2017 posredovan v sprejem mestnemu svetu in bo podlaga za možnost pridobitve sredstev za izvajanje ukrepov v okviru prednostne naložbe tematskega cilja OKPK: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za mestna območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. Priprava CPS bo s strani EU sofinancirana v višini 85% upravičenih stroškov.

Mestna občina Nova Gorica z Novo Gorico je regijsko središče, v katerem morajo prometne razmere slediti temeljnemu cilju trajnostne mobilnosti z energetsko učinkovitimi, prostorsko manj potratnimi, okoljsko manj škodljivimi in zato bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in regiji. Prav zato je Mestna občina Nova Gorica pristopila k pripravi celostne prometne strategije, ki bo predstavljala nadgradnjo temeljnih dokumentov občine, kot so Občinski prostorski načrt Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/12) in Trajnostna urbana strategija, Nova Gorica 2020.

Mestna občina Nova Gorica je že zdaj med najbolj aktivnimi občinami na področju trajnostne mobilnosti, kar smo  želeli nadgraditi z novo Celostno prometno strategijo (CPS). Ta se navezuje na Celostno prometno strategijo čezmejne Goriške regije, kjer je eden od zaključkov tudi ta, da bi Čezmejna goriška regija lahko postala zgled sodobno organizirane regije. Postala bi živahno, privlačno območje s celovito oziroma pametno stkano mrežo različnih oblik prevozov, ki bi omogočala ponudbo vseh potovalnih načinov brez vpliva administrativnih meja. Tako zasnovan sistem ne bi več omejeval, temveč ponujal nove možnosti dostopa, potovanja, druženja, poslovanja, rasti ter bivanja.

V novi finančni perspektivi 2014–2020 Slovenija v okviru evropske kohezijske politike posebej podpira trajnostni urbani razvoj s strategijami, ki določajo celostne ukrepe za spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, podnebnimi, demografskimi in socialnimi izzivi, s katerimi se srečujejo mestna območja, ob upoštevanju potrebe po spodbujanju povezave med urbanimi in podeželskimi območji.

Izdelava Celostne prometne strategije se je izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoja urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Namen nadgrajene Celostne prometne strategije je zasnovati dolgoročni proces trajnostnega načrtovanja prometa, ki bo prebivalcem in obiskovalcem občine ponujal bolj učinkovite, vključujoče, okolju in zdravju prijazne ter cenejše oblike potovanja po občini. Tak prometni sistem bo pripomogel k večji kakovosti življenja, konkurenčnosti in privlačnosti občine kot prostora za bivanje, delo in prosti čas.

Pri oblikovanju strategije je bila ključna vključenost javne uprave, gospodarstva in prebivalcev, zato so bili v procesu priprave vabljeni vsi občani, da aktivno prispevajo k viziji za Novo Gorico, naš prostor.

Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

index

 

 

 

 

 

Nova Gorica, naš prostor.pdf

 

Mestna občina Nova Gorica je za pripravo CPS MONG  na javnem razpisu izbrala podjetje PNZ svetovanje, projektiranje d.o.o.

Priprava CPS je potekala v več fazah  in sicer: postavitev temeljev za pripravo CPS, analiza stanja, opredelitev vizije in prioritet ter izbor ukrepov, načrtovanje izvajanja CPS, vzpostavitev nadzora ter sprejem CPS. Po sprejemu CPS na Mestnem svetu MONG sledi  izvajanje strategije.

 

Ocena stanja

Upoštevajoč izsledke študij, terenskega dela, anket, intervjujev, delavnic, javnih razprav, analize primarnih in sekundarnih statističnih virov podatkov ter prometnega modela so ključni poudarki analize stanja za CPS MONG naslednji:

 1. Neuravnotežena dostopnost do storitev, delovnih mest in izobraževanja za vse, zlasti za osebe z omejeno mobilnostjo, tako z vidika možnosti uporabe alternativ osebnemu motornemu vozilu kot tudi opremljenosti infrastrukture.
 2. Nekonkurenčen javni potniški promet (nizke frekvence, gostota omrežja, pomanjkljiva fizična in informacijska infrastruktura).
 3. Neizkoriščen potencial uporabe nemotoriziranih prometnih načinov za kratke poti (nesklenjeno omrežje peš in kolesarskih poti, pomanjkljiva infrastruktura za pešce in kolesarje, konflikti med uporabniki, visoka stopnja motorizacije, načrtovanje osredotočeno na osebni motorni promet).
 4. Varnost v prometu, še posebej za najbolj ranljive skupine, kot so pešci in kolesarji, med njimi še posebej otroci in starejši (večje število konfliktnih točk za pešce in kolesarje, visoke hitrosti in obseg motornega prometa, osvetljenost peš in kolesarskih poti).
 5. Kakovost zraka in izpusti toplogrednih plinov (izpusti delcev PM, ozon, visoka pojavnost astme).
 6. Neustrezno reševanje problematike mirujočega prometa.
 7. Demografski trendi upadanja in staranja prebivalstva s trendi suburbanizacije.
 8. Visoka stopnja delovnih migracij.
 9. Izvedba prometnih rešitev ne sledi strateškim dokumentom občine.
 10. Organizacija prometnega načrtovanja v občini ni optimalno organizirana, tako z vidika integriranosti (zlasti s prostorsko politiko) kot tudi kadrovske razpoložljivosti.

Povzetek analize stanja.pdf

 

Strateški izzivi

V analizi stanja je bilo ugotovljeno, da se Mestna občina Nova Gorica kljub napredku v zadnjih letih sooča z vrsto strateških izzivov, ki so posredno ali neposredno povezani s prometom. Zavedamo se, da promet ni cilj sam po sebi, temveč sredstvo za doseganje širših ciljev. Promet poleg pozitivnih koristi prinaša tudi nevšečnosti, še posebej če je prometni sistem neuravnotežen. Občina zato prepoznava potencial celostnega načrtovanja prometa pri spopadanju z izzivi povezanimi s prometom, in za doseganje začrtanega trajnostnega razvoja. Zato želimo s sodobnimi načeli in trajnostno mobilnostjo:

- reševati probleme tako, da izkoristimo mnoge priložnosti v naši občini, ki so bile do sedaj preveč zapostavljene ali se jih nismo dovolj dobro zavedali,
- nadaljevati že začeto zgodbo ter temeljito izboljšati prometni sistem in s tem povečati kakovost bivanja v občini,
- spremeniti načrtovalske prioritete v občini na način, da v ospredje postavimo vse prebivalce in njihove potrebe, vse prevozne načine in obvladovanje motornega prometa, ne pa le njegove rasti.

 

Vizija in strateški cilji CPS MONG

V prvi fazi priprave CPS je bila oblikovana vizija celostne ureditve prometa v MONG, ki se glasi:

»Varen in zelen prostor, kjer s trajnostnimi potovalnimi navadami prispevamo k blaginji občine in kakovosti bivanja za vse.«

Za uresničevanje vizije pa smo si zastavili naslednje strateške cilje:

 • povečati gospodarsko moč občine,
 • izboljšati zdravje ljudi in bivanjskega okolja,
 • ustvariti privlačno okolje za bivanje za vse generacije, zlasti za mlade in ranljive skupine,
 • postati središče širšega obmejnega prostora na področju celostnega načrtovanja in upravljanja prometa.

 

Vključevanje javnosti

Proces je med drugim odlikoval tudi participativni pristop, ki je vključeval ključne deležnike in širšo javnosti v vseh omenjenih fazah in na ta način pomembno prispeval k uspešnemu sprejetju  strategije.

CPS - javna razprava 26_10_16 - vabilo.pdf

CPS - Javna razprava 26_10_16 - zapisnik.pdf

CPS Javna razprava vizija 8_12_16 - vabilo.pdf

CPS Javna razprava - vizija 8_12_16 zapisnik.pdf

CPS Javna razprava - ukrepi 7_2_17 - vabilo.pdf

CPS Javna razprava - ukrepi 7_2_2017 - zapisnik.pdf

 

Priprava strategije je potekala 11 mesecev v sklopu 4 faz. Izdelana so bila vmesna poročila.

Poročilo 1. faza CPS - zagon procesa.pdf

Poročilo 2. faza CPS - sklop D in E.pdf

Poročilo 2. faza CPS - sklop F.pdf

 

Mestni svet MONG se je seznanil z  vmesnim poročilom  (Analizo obstoječega stanja) na seji  23. 3. 2017. Končno poročilo CPS MONG pa je sprejel na seji 22. 6. 2017.

CPS MONG - končna junij 2017.pdf

CPS MONG_končni dokument.pdf

 


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino