Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Katalog informacij javnega značaja

Vsebine

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Mestna občina Nova Gorica
Naslov: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
T: 05 3350111
F: 05 3021233
E: mestna.obcina@nova-gorica.si
W: www.nova-gorica.si

Odgovorna uradna oseba: Samo Turel, župan
Datum prve objave kataloga: 9. 2. 2005
Datum zadnje spremembe: 23. 1. 2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.nova-gorica.si, uprava mestne občine, katalog informacij javnega značaja
Druge oblike kataloga: Tiskana verzija je dostopna na Mestni občini Nova Gorica

Pravna podlaga:


Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerim razpolaga

Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa: Delovno področje občinske uprave Mestne občine Nova Gorica je določeno in opisano v

Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova Gorica

Drugi člen odloka se glasi:
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, administrativno-tehnične, razvojne in druge naloge v okviru nalog in pristojnosti mestne občine, zlasti pa:

 • spremlja stanje in oblikuje razvojne pobude na posameznih področjih družbenega življenja;
 • opravlja strokovne, administrativno-tehnične in organizacijske naloge ter pripravlja ustrezna gradiva za mestni svet in njegova delovna telesa, župana, nadzorni odbor in druge organe mestne občine;
 • izvršuje odloke in druge splošne akte, ki jih sprejmeta mestni svet, župan oziroma drugi organi mestne občine v okviru opredeljenih pristojnosti;
 • izvršuje zakone in podzakonske akte v okviru izvirne pristojnosti mestne občine oz. prenesenih pristojnosti z države na mestno občino;
 • vodi upravne postopke in izdaja posamične upravne akte v skladu z zakonom;
  vrši nadzor nad izvajanjem predpisov;
 • uresničuje splošne potrebe in interese občank in občanov.

Seznam temeljnih organizacijskih enot:

 • Kabinet župana
 • Oddelek za družbene dejavnosti
 • Oddelke za gospodarstvo in gospodarske javne službe
 • Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo
 • Urad direktorja

Organigram organa

Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Na podlagi 9. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja - UPB 2 (Ur. list RS, št. 51/06) je župan Mestne občine Nova Gorica 3. 5. 2023 za osebo, pristojno za posredovanje informacij javnega značaja v upravi Mestne občine Nova Gorica, določil javno uslužbenko Jano Murovec.

Ime in priimek: Jana Murovec
Funkcija: svetovalka v Glavni pisarni
Naslov: Urad direktorja, Trg Edvarda Kardelja 1
T: 05/335 01 29
E: mestna.obcina@nova-gorica.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Državni predpisi:

Predpisi lokalne skupnosti:

Evropski predpisi:

Seznam predlogov predpisov

Naziv: Predlogi predpisov se objavljajo na spletni strani Mestne občine Nova Gorica v sklopu Mestni svet: gradiva sej

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Sprejeti strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih:

 • proračun, načrt razvojnih programov
 • načrt zaščite in reševanja
 • statut
 • poslovnik mestnega sveta
 • občinski prostorski načrt

Seznam vrst upravnih, sodnih postopkov ali zakonodajnih postopkov

Naslov: Register postopkov
Opis: Postopki, ki jih vodi organ so zbrani v registru postopkov.

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke: Prostorske zbirke podatkov
Opis: Seznam digitalnih prostorskih baz podatkov:

 • Občinski prostorski načrt
 • Študije ranljivosti
 • Gospodarska javna infrastruktura

Dostop do zbirke: PISO - prostorski informacijski sistem občin

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov

Druge informacije javnega značaja

Opombe: Druge informacije javnega značaja s področja dela in aktivnosti občinske uprave, Mestnega sveta ter župana so na voljo na spletni strani Mestne občine Nova Gorica


OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ORGANU:

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja Mestne občine Nova Gorica, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je Mestna občina Nova Gorica izdelala sama, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobila od drugih oseb.

Prosilec (fizična oseba, pravna oseba) ima pravico dobiti od Mestne občine Nova Gorica informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali pa pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis. Vpogled v informacijo javnega značaja je brezplačen. Posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije pa se zaračuna v skladu s stroškovnikom. Zaračunajo se le materialni stroški, kadar le-ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV).

Na pravno varstvo, ki ga predpisuje ZDIJZ, se lahko prosilec sklicuje le, če je podal pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Za pisno zahtevo se smatra tudi zahteva, ki se vloži v elektronski obliki.

V zahtevi prosilec ni dolžan navesti utemeljitve svoje zahteve. To pomeni, da ni zavezan izkazovati pravnega ali kakršnegakoli drugega interesa, niti ni dolžan navesti namena uporabe informacije, ki jo želi pridobiti.

Osebni oz. fizični dostop do informacij javnega značaja je možen pri uradni osebi, zadolženi za dostop do informacij javnega značaja oz. pri osebi, pooblaščeni s strani osebe za dostop do informacij javnega značaja, v poslovnem času Mestne občine Nova Gorica.

ZDIJZ določa omejitve pri dostopu do informacij javnega značaja. Mestna občina Nova Gorica v večini primerov upošteva omejitve glede dostopa do osebnih podatkov, če bi razkritje podatka škodovalo izvajanju upravnega postopka in v konkretnih primerih, ko se informacija nanaša na varovanje poslovne skrivnosti.

Če Mestna občina Nova Gorica zahtevi za dostop ugodi, o tem napravi uradni zaznamek oz. dokumente posreduje z navedbo le-teh v dopisu. Če zahtevo za dostop delno ali v celoti zavrne, o tem izda pisno odločbo, ki se vroča v skladu s pravili splošnega upravnega postopka. Zoper odločbo, s katero je bila zahteva zavrnjena, ter zoper sklep, s katerim je bila zahteva zavržena, ima prosilec pravico do pritožbe, o kateri odloča Informacijski pooblaščenec RS.

Zaprosilo za dostop do informacij javnega značaja prosilec lahko pošlje (tudi na priloženem obrazcu ali z elektronsko oddajo vloge na spletni strani eUprave.) na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali na e-naslov: . Prosilec mora v vlogi navesti ime priimek, naslov ali firmo, opredeliti mora informacijo, s katero se želi seznaniti in določiti način seznanitve z zahtevano informacijo (elektronski zapis, vpogled, fotokopija, prepis). Prosilec lahko za informacijo zaprosi tudi po telefonu 05/3350129. Osebni dostop do informacij javnega značaja je možen na sedežu Mestne občine Nova Gorica, pritličje, soba 12, in sicer v:

 • ponedeljek 8.30–11.30 in 13.00–15.00
 • sreda 8.30–11.30 in 13.00–17.00
 • petek 8.30–11.30

Dostop  za prosilce s posebnimi potrebami  - V zgradbi je dvigalo,  za vpogled v dokumente je možen dostop z invalidskim vozičkom, na spletni strani je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk in kontrastov).


STROŠKOVNIK

Stroškovnik vpogleda in posredovanja informacij javnega značaja Mestne občine Nova Gorica določa 17. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016).

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje informacij se lahko prosilcu zaračunajo le materialni stroški, kadar ti presegajo 20 € (z vključenim DDV).

Če so izpolnjeni pogoji za zaračunavanje posredovanja informacij, se prosilcu zaračunajo materialni stroški posredovanja informacij skladno s cenikom (cene so brez DDV) iz uredbe, in sicer:

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 EUR,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 EUR,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 EUR,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 EUR,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Mestna občina Nova Gorica posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolaga.

Ob posredovanju zahtevanih informacij  se za plačilo stroškov posredovanja prosilcu izda sklep o stroških, v katerem je določena skupna cena, specifikacija stroškov ter rok za plačilo stroškov. Zoper sklep je dovoljena pritožba, o kateri odloča Informacijski pooblaščenec RS.

V primeru, ko je ugotovljeno, da bo posredovanje informacija preseglo 80 € (z DDV), bo Mestna občina Nova Gorica prosilca pozvala k vnaprejšnjemu plačilu pologa. V pozivu bo določena višina pologa, rok za plačilo in obrazložitev višine pologa. Po posredovanju informacij se bodo obračunali dejansko nastali stroški. V izdanem sklepu o stroških, v skladu s prejšnjim odstavkom, bo upoštevan tudi v naprej plačani polog. Če bo polog presegal dejanske materialne stroške, se bo prosilcu, ob posredovanju informacij, preseženi znesek povrnil.


MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO (cenik in drugi pogoji)

Stroški in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe se bodo določali skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 24/2016 - VIII. poglavje)


SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij: