Projekti v izvajanju

Pilot MOP – Pilotni projekt za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje

Povzetek projekta:

Ministrstvo za okolje in prostor izvaja Pilotni projekt za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje (Pilot MOP), v sklopu katerega preizkuša izvedljivost, povezanost in povezljivost nalog, ki jih predpisujeta prostorska in gradbena zakonodaja ter hkrati predstavlja osnovo za pripravo projektov v naslednji finančni perspektivi 2021–2027.

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: 2022

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Osnovni namen projekta je povezati lokalno, regionalno in državno raven na področju prostorskega načrtovanja, opremljanja stavbnih zemljišč in upravljanja z nepremičninami ter s primeri dobre prakse spodbuditi občine in razvojne regije, da na podlagi enotnih meril in standardov vzpostavijo kakovostnejše podatke o prostoru ter zagotovijo infrastrukturo za prostorske podatke na lokalni in regionalni ravni, ki je povezana z obstoječo infrastrukturo za prostorske podatke na državni ravni.

Ministrstvo za okolje in prostor s projektom želi:

  • nadgraditi sodelovanje med državo, regijami in občinami na področju uporabe in povezovanja prostorskih podatkov;
  • vzpostaviti regionalne podatkovne centre in testno uporabiti sodobne napredne tehnologije pri zagotavljanju topografskih podatkov;
  • usposobiti strokovnjake s področja prostorskega načrtovanja, zemljiške politike in upravljanja z nepremičninami na državni, regionalni in lokalni ravni;
  • vzpostaviti infrastrukturo in podporo načrtovalskim procesom na državni, regionalni in lokalni ravni;
  • testirati metode in navodila za posamezne prostorske akte, vključno s tehničnimi pravili za vključitev v prostorski informacijski sistem (PIS);
  • izdelati predloge oz. vzorčne primere posameznih prostorskih aktov;
  • vzpostaviti evidence prostorskih podatkov;
  • preveriti uporabnost prostorskih podatkov v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja in pri nadzoru drugih posegov v prostor.

Testne preveritve v sklopu posameznih nalog se bodo izvajale na območjih izbranih občin in razvojnih regij. Mestna občina Nova Gorica je bila s strani Ministrstva za okolje in prostor izbrana kot območje za testne preveritve v sklopu vsebinskega sklopa »Zagotovitev podatkov urejanja prostora na lokalni ravni«. Mestna občina Nova Gorica bo s sodelovanjem v Pilotu MOP pridobila nekatere ključne strokovne podlage oz. vsebine, ki jih skladno z Zakonom o urejanju prostora potrebuje za pričetek priprave nove generacije prostorskih aktov.  Izključno za potrebe projekta Pilot MOP so bila izdelana Izhodišča in sprejet sklep o pričetku postopka sprememb in dopolnitev OPN. 

Več o projektu: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/projekt-pilot-mop/

 

 

Informacije o projektu Pilot MOP:

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo Mestne občine Nova Gorica

Irena Balantič

tel. (05) 33 50 183

e-pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino