Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

31. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 24. septembra 2009, ob 14.00 uri

DATUM OBJAVE 16. september 2009
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-2/2006
Nova Gorica, 16. september 2009

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 31. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 24. septembra 2009, ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 28. seje mestnega sveta, ki je bila 14. maja 2009

Potrditev zapisnika nadaljevanja 28. seje mestnega sveta, ki je bila 21. maja 2009
Potrditev zapisnika 6. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 21. maja 2009
Potrditev zapisnika 7. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 28. maja 2009
Potrditev zapisnika 29. seje mestnega sveta, ki je bila 18. junija 2009
Potrditev zapisnika nadaljevanja 29. seje mestnega sveta, ki je bila 9. julija 2009

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izdanih sklepih nadaljevanja 29. seje mestnega sveta z dne 9. julij 2009 in 30. seje mestnega sveta z dne 9. julij 2009

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana odbora za gospodarstvo, sklep o imenovanju nadomestnega člana odbora za gospodarstvo in obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov MONG v svet zavoda Kulturni dom Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov MONG v svet zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije članov Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, sklep o imenovanju nadomestnih članov Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

6. Predlog sklepa o sprejemu poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2009 v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2009

Sklep o sprejemu poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2009 v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2009 ter Poročilo o izvrševanju proračuna MONG za leto 2009 v obdobju 1.1. – 30.6.2009

Realizacija proračuna MONG za obdobje 1.1. – 30.6.2009 splošni del

Realizacija proračuna MONG za obdobje 1.1. – 30.6.2009 posebni del

Polletna poročila krajevnih skupnosti

7. Predlog odloka o spremembi odloka o proračunu MONG za leto 2009 (hitri postopek)

Odlok o spremembi odloka o proračunu MONG za leto 2009 (hitri postopek) ter obrazložitev

Rebalans II proračuna MONG za leto 2009 splošni del

Rebalans II proračuna MONG za leto 2009 posebni del

Načrt razvojnih programov 2009 2012 rebalans II

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2009 in obrazložitev

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 in obrazložitev


8. Predlog sklepa o podaji soglasja k udeležbi MONG pri sofinanciranju investicije v izgradnjo Medpodjetniškega izobraževalnega centra v Novi Gorici

Sklep o podaji soglasja k udeležbi MONG pri sofinanciranju investicije v izgradnjo Medpodjetniškega izobraževalnega centra v Novi Gorici ter obrazložitev

Povzetek iz predinvesticijske zasnove projekt regionalni MIC

9. Predlog odloka o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v MONG (prva obravnava)

Odlok o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v MONG ter obrazložitev

10. Predlog sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v MONG

Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v MONG ter obrazložitev

11. Predlog obvezne razlage odloka o PUP na mestnem območju Nove Gorice

Obvezna razlaga odloka o PUP na mestnem območju Nove Gorice ter obrazložitev

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice – 12 člen (neuradno prečiščeno besedilo)

12. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Solkan – staro jedro

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Solkan – staro jedro ter obrazložitev


Območje načrta

13. Predlog odloka o OPPN Ob železniški postaji – jug (druga obravnava)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji – jug ter obrazložitev

Amandma k predlogu odloka o podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji – jug ter obrazložitev

Osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji – jug

Občinski podrobni prostorski načrt ob železniški postaji v Novi Gorici – jug - besedilo

Območje spremembe LN

Obstoječe stanje

Katastrski načrt

Ureditvena situacija

Klet

Pritličje

Prometna infrastruktura

Situacija komunalnih vodov

Predlog parcelacije


Priloga 1 : Natečaj ob železniški postaji


Priloga 2: LN Ob železniški postaji

Priloga 3: OPPN Ob železniški postaji - sever

14. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje nakupovalni center Qlandia v Novi Gorici (prva obravnava)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje nakupovalni center Qlandia v Novi Gorici ter obrazložitev

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje nakupovalni center Qlandia v Novi Gorici

15. Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo v MONG (prva obravnava)

Odlok o oskrbi s pitno vodo v MONG ter obrazložitev

16. Predlog odloka o spremembi odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada MONG ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada MONG, časopis OKO št. 21/2001, dne 4.10.2001

Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada MONG, Uradni list RS št. 114/2005, dne 19.12.2005

17. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2341/11 k.o. Čepovan
Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – zamenjava nepremičnin parc. št. 2341/11 za parc. št. 2391/4 k.o. Čepovan

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2341/11 k.o. Čepovan in predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – zamenjava nepremičnin parc. št. 2341/11 za parc. št. 2391/4 k.o. Čepovan ter obrazložitev

Cenitveno poročilo gradbene parcele

18. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 4888/33 k.o. Branik
Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja parc. št. 4888/33 k.o. Branik

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 4888/33 k.o. Branik in predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja parc. št. 4888/33 k.o. Branik ter obrazložitev

Cenitveno poročilo parc.št. 4888/33 k.o. Branik

Grafični prikaz območja

19. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2953/26 in 2953/27 k.o. Bate
Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja parc. št. 2953/26 in 2953/27 k.o. Bate

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2953/26 in 2953/27 k.o. Bate in predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja parc. št. 2953/26 in 2953/27 k.o. Bate ter obrazložitev

Poročilo o cenitvi nepremičnine po tržni metodi

Grafični prikaz območja

Grafični prikaz območja

20. Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja parc. št. 1379/123 k.o. Bate

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja parc. št. 1379/123 k.o. Bate ter obrazložitev

Poročilo o izvršeni oceni stavbnega zemljišča

Grafični prikaz območja

21. Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – nakup parc. št. 1711/3 k.o. Bate

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – nakup parc. št. 1711/3 k.o. Bate ter obrazložitev

Cenitveno poročilo o vrednosti kmetijskih zemljišč

Grafični prikaz območja

22. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra za parc.št. 1553/2 in 1554/2 k.o. Nova Gorica

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra za parc.št. 1553/2 in 1554/2 k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Grafični prikaz območja

Mirko Brulc
ŽUPAN


Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti