25. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 17. februarja 2005 ob 14. uri

Datum: 10.02.2005
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta


MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka: 062-02-1/2002

Datum: 9. 2. 2005 V A B I L O Na podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/2002 in Uradni list RS, št. 134/2004) sklicujem 25. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ČETRTEK, 17. februarja 2005 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o izvršenih sklepih 24. seje mestnega sveta, ki je bila 27. 1. 200525_seja_tocka_12. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov25_seja_tocka_23. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja25_seja_tocka_45. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica25_seja_tocka_5_125_seja_tocka_5_26. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 1830/2 k.o. Bate25_seja_tocka_6_125_seja_tocka_6_27. Predlog sklepa sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja del nepremičnine parc. št. 1119/11 in parc. št. 1120/2 k.o. Nova Gorica25_seja_tocka_7_125_seja_tocka_7_225_seja_tocka_7_38. Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja nepremičnina parc. št. 2387/2 k.o. Šempeter25_seja_tocka_8_125_seja_tocka_8_29. Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja gradbena parc. št. 13 (parc. št. 1518/4, 1519/3, 1520/6 in 1520/8) k.o. Solkan25_seja_tocka_910. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 1270/1 in 1270/5 k.o. Nova Gorica25_seja_tocka_10_125_seja_tocka_10_211. Predlog sklepa o nakupu dela zemljišča parc. št. 26/7 k.o. Gradišče25_seja_tocka_11_125_seja_tocka_11_212. Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa upravljanja stvarnega premoženja občine25_seja_tocka_12_125_seja_tocka_12_225_seja_tocka_12_313. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 838/33 k.o. Nova Gorica25_seja_tocka_13_125_seja_tocka_13_2

Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel. 3350-124 in 3350-115. Mirko BrulcŽUPAN


< Nazaj na seznam