14. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 31. januarja 2008, ob 14. uri.

Datum: 24.01.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 14. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 31. januarja 2008, ob 14. uri

v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 13. seje mestnega sveta, ki je bila 18. decembra 20072. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

14. seja točka 23. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izvršenih sklepih 13. seje mestnega sveta z dne 18. december 2007

14. seja točka 45. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Predlog sklepa o imenovanju profesionalne podžupanje MONG

14. seja točka 5

14. seja točka 5-1

14. seja točka 5-2

14. seja točka 5-3

14. seja točka 5-3-1

14. seja točka 5/4

14. seja točka 5/56. Predlog sklepa v zvezi z Naturo 2000

14. seja točka 6

7. Predlog odloka o spremembah odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v MONG (prva obravnava)

14. seja toćka 7

14. seja toćka 7/1

14. seja toćka 7/2Predlog odloka o odlaganju in zbiranju odpadkov v MONG – uradno prečiščeno besedilo (prva obravnava)8. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v MONG (prva obravnava)

14. seja točka 8

14. seja točka 8/1

14. seja točka 8/29. Predlog odloka o porabi sredstev proračunske rezerve (hitri postopek)

14. seja točka 910. Predlog odloka o priznanjih MONG (prva obravnava)

14. seja točka 1011. Predlog programa dela Mestnega sveta MONG za leto 2008

14. seja točka 1112. Predlog pravilnika o sofinanciranju dodatnega strokovnega izobraževanja v MONG

14. seja točka 1213. Predlog letnega programa športa v MONG za leto 2008

14. seja točka 1314. Predlog sklepa o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve osnutka OPPN Kompleks igralnice in Hotela park v Novi Gorici

14. seja točka 14

15. Predlog sklepa o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve osnutka OPPN Rožna Dolina III

14. seja točka 1516. Predlog sklepa o potrditvi osnutka pisma o nameri o vzpostavitvi regijskega sistema gospodarjenja z odpadki

14. seja točka 16/116.A Predlog sklepa o pooblastitvi župana, da odloča o pridobitvi nepremičnin v primeru uresničevanja predkupne pravice

14. seja točka 16/a17. Predlog sklepa o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 630/9 k.o. Nova Gorica

14. seja točka 17

14. seja točka 17/118. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 1159, 1170 in 3379 k.o. Solkan

14. seja točka 18

14. seja točka 18/119. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja parc. št. 1242/5 k.o. Ravnica

14. seja točka 19

14. seja točka 19/114. seja točka 19/220. Predlog sklepa o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 2514/1 k.o. Banjšice

14. seja točka 20

14. seja točka 20/1

21. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja parc. št. *517 k.o. Šmihel

14. seja točka 21

14. seja točka 21/1

22. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – menjava nepremičnin parc. št. 432/114 k.o. Stara Gora za parc. št. 289/2 k.o. Rožna Dolina

14. seja točka 22

14. seja točka 22/123. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 883/6 in 878/3 k.o. Šempas.

14. seja točka 23

14. seja točka 23/1

Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel. 3350-124 ali 3350-115.

Mirko Brulc

ŽUPAN


< Nazaj na seznam