19. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 19. junija 2008, ob 14. uri.

Datum: 12.06.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 11. junij 2008

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 19. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 19. junija 2008, ob 14. uri

v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 17. seje mestnega sveta, ki je bila 17. aprila 2008

Zapisnik 17. seje mestnega sveta2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izvršenih sklepih 18. seje mestnega sveta z dne 22. maja 2008

Poročilo5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice javnega zavoda Vrtec Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika MONG v svet zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica5.A Predlog sklepa o potrditvi osnutka pogodbe o medsebojnih obveznostih in opremljanju med MONG, PRIMORJE, d.d. in IMMORENT LJUBLJANA

Sklep

Pogodba o medsebojnih obveznostih in opremljanju

Območje spremembe lokacijskega načrta

Predlog spremembe urbanizma6. Predlog odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (druga obravnava)

Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (druga obravnava)

Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje likalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter obrazložitev

Podani amandmaji7. Predlog odloka o programu opremljanja za območje OPPN Ob sodišču (prva obravnava)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Ob sodišču Nova Gorica in obrazložitev

Program opremljanja stavbnih zemljišč na območju OPPN Ob sodišču Nova Gorica8. Predlog odloka o programu opremljanja za območje OPPN Damber III (druga obravnava)

Odlok o programu opremljanja za območje OPPN Damber III in obrazložitev

Stališča do pripomb svetnikov k predlogu odloka

Programu opremljanja zemljišč za gradnjo OPPN Damber III

Predlog parcelacije

Program opremljanja – terminski plan9. Predlog odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v MONG (prva obravnava)

Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v MONG in obrazložitev10. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilska enota Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica in obrazložitev

Neuradno prečiščeno vsebino odloka - veljavnost 18.6.2011. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Kozara Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Kozara Nova Gorica in obrazložitev

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Kozara Nova Gorica in obrazložitev12. Predlog sklepa o sprejemu poslovnega poročila JP KENOG za leto 2007

Sklep o sprejemu poslovnega poročila JP KENOG za leto 2007 in obrazložitev

Javno podjetje KENOG d.o.o., Letno poročilo za leto 2007

Zapisnik 12. seje nadzornega sveta Javnega podjetja KENOG13. Predlog sklepa o podaji soglasja Goriškim lekarnam za izplačilo dela plač iz naslova delovne uspešnosti na podlagi tržne dejavnosti

Sklep o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Goriški lekarni Nova Gorica in obrazložitev

Pregled prihodkov in odhodkov javnega zavoda Goriške lekarne14. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju v MONG

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

Pravilnik o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica

Deficitarni poklici v Novi Gorici15. Predlog pravilnika o spremembah pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v MONG (predlagatelj: svetnik Rajko Harej)

Pravilnik o spremembah pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v MONG in obrazložitev15.A Predlog dopolnitve letnega programa prodaje premoženja v letu 2008

Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja - prodaja solastniškega premoženja poslovnega prostora na Kidričevi 13 v Novi Gorici

Dopolnitev letnega programa prodaje premoženja MONG v letu 2008

Sklep in posamezni program prodaje stvarnega premoženja

Cenitev16. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc.št. 2459/4, 2460/5 in 2458/5 k.o. Mravljevi

Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc.št. 2491/20, 2458/7 in 2457/5 k.o. Mravljevi

Sklep o nakupu zemljišč parc.št. 2459/4, 2460/5 in 2458/5 k.o. Mravljevi in sklep o nakupu zemljišč parc.št. 2491/20, 2458/7 in 2457/5 k.o. Mravljevi ter obrazložitev

Poročilo o cenitvi nepremičnine

Načrt parcelacije17.Predlog sklepa o zamenjavi zemljišča parc.št. 988/36 za parc.št. 3334/2 k.o. Solkan

Sklep o posameznem programu ravnanja s stvarnim premoženjem za menjavo nepremičnin in posamezni program ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti

Cenitev nepremičnine

Načrt parcelacije18. Predlog sklepa o zamenjavi zemljišča parc.št. 988/29 za parc.št. 978/8 k.o. Solkan

Sklep o posameznem programu ravnanja s stvarnim premoženjem za menjavo nepremičnin in posamezni program ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti

Cenitev nepremičnine

Načrt parcelacije19. Poročilo NO o pregledu poslovanja JZ Vrtec Nova Gorica.

Dokončno poročilo o izvršenem nadzoru v Javnem zavodu Vrtec Nova GoricaMirko Brulc

ŽUPAN


< Nazaj na seznam