11. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 27. oktobra 2011, ob 14. uri

Datum: 20.10.2011
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-13/2010

Nova Gorica, 19. oktober 2011

V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 11. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 27. oktobra 2011 ob 14. uri

v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 2. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 22. avgusta 2011

Potrditev zapisnika 10. seje mestnega sveta, ki je bila 29. septembra 2011

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikovOdgovoriPriloga 1 – Rožnati oktober svetovni mesec boja proti raku dojkPriloga 2 – Rožnati oktober svetovni mesec boja proti raku dojkPriloga 3 – Obolevnost za rakom v goriški statistični regijiPriloga 4 - prostovoljno socialno delo3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izdanih sklepih 10. seje mestnega sveta z dne 29. septembra 2011Poročilo5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanjaSklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Tehniški šolski center Nova Gorica in obrazložitevSklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Gimnazija Nova Gorica in obrazložitevSklep o podaji pozitivnega mnenja kandidatom za ravnatelja Osnovne šole Branik in obrazložitev6. Predlog Statuta Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)Statut Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev7. Predlog odloka o OPPN Center za ravnanje z odpadki (hitri postopek)Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica in obrazložitevSprejeti odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center za ravnanje z odpadki Nova GoricaOdločba ministrstva za okolje8. Predlog sklepa o seznanitvi z gradivom »Nasilje nad starejšimi, Poročilo CSD Nova Gorica, oktober 2011«Sklep o seznanitvi z gradivom »Nasilje nad starejšimi, Poročilo CSD Nova Gorica, oktober 2011« in obrazložitevNasilje nad starejšimi, Poročilo Centra za socialno delo Nova Gorica9. Predlog letnega programa športa za leto 2012Letni program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2012 in obrazložitev10. Predlog letnega programa tehnične kulture za leto 2012Letni program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2012 in obrazložitev11. Predlog sklepa o sprejemu letnega poročila javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica za leto 2010Sklep o sprejemu letnega poročila javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica za leto 2010 in obrazložitevRevidirano letno poročilo javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica za leto 201012. Predlog sklepa o sprejemu poročila javnega sklada Stanovanjski sklad MONG za leto 2010 in uskladitev stanjaSklep o sprejemu poročila javnega sklada Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica za leto 2010 in uskladitev stanja ter obrazložitevBilanca stanja na dan 31.12.2010Poslovno poročilo o finančnem poslovanju za leto 2010Končno poročilo o izvedbi revizije v Stanovanjskem skladu Mestne občine Nova Gorica za leto 2010Poročilo o izvedenem podrobnem pregledu poslovanja javnega sklada Stanovanjski sklad Mestne občine Nova GoricaObrazložitev podrobnega pregleda poslovanja javnega sklada Stanovanjski sklad Mestne občine Nova GoricaSklep o potrditvi zaključnega računa Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 201113. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa mestnega sveta v zvezi z navajanjem osebnih podatkov v obrazložitvah sprememb letnih načrtov pridobivanja in razpolaganja stvarnega premoženja MONGSklep o razveljavitvi sklepa mestnega sveta v zvezi z navajanjem osebnih podatkov v obrazložitvah sprememb letnih načrtov pridobivanja in razpolaganja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev14. Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2011 – prodaja solastniškega deleža parc.št. 356/8 k.o. LokovecDopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 – prodaja solastniškega deleža parc.št. 356/8 k.o. Lokovec in obrazložitevGeografski prikaz – parcela 356/8 k.o. Lokovec15. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2011 – nakup zemljišč (Primorski tehnološki park)Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 – nakup zemljišč (Primorski tehnološki park) in obrazložitevCenitveno poročilo gradbene nepremičnineMatej Arčon

ŽUPAN


< Nazaj na seznam