32. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 21.11.2013 ob 14. uri

Datum: 14.11.2013
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-17/2013-4
Nova Gorica,  12. novembra 2013


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 32. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 21. novembra 2013 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:

1.Potrditev zapisnika 31. seje mestnega sveta, ki je bila 17. oktobra 2013

2.Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Priloga 1 - Zapisnik zbora lastnikov večstanovanske stavbe Gortanova ulica 6, Nova Gorica

Priloga 2 - Poročilo o delu upravnika za leto 2012

Priloga 3 - Letno poročilo o porabi in stroških goriva za pripravo tople vode in za ogrevanje posameznih delov stavbe za kurilno sezono 2012/2013

Priloga 4 - Zapisnik zbora lastnikov večstanovanske stavbe Gortanova ulica 6, Nova Gorica


Manjkajoči odgovori

Priloga 5 - Izpiski iz zemljiške knjige 1 - 12 

Dodatni odgovori

3.Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.Poročilo o izvršenih sklepih 31. seje mestnega sveta, ki je bila 17. oktobra 2013

Poročilo

5.Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju  predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o razrešitvi predstavnika Mestne občine Nova Gorica ter sklep on imenovanju nadomestnega predstavnika v svet zavoda Osnovna šola Čepovan ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica  ter obrazložitev

Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev


6.Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2014 (prva obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 in obrazložitev

Obrazložitev proračuna

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 – I splošni del

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 – II posebni del

Načrt razvojnih programov 2014 – 2017

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2014

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2014


7.Predlog Odloka o nagrajevanju mladih talentov na področju športa, kulture in na drugih področjih v MONG (prva obravnava – predlagateljica svetnica Patricija Šulin)

Odlok o nagrajevanju mladih talentov na področju športa, kulture in na drugih področjih v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev


8.Predlog Sklepa o seznanitvi z osnutkom dokumenta EZTS GO –     Strateški načrt Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO 2014-2020

Sklep o seznanitvi z osnutkom dokumenta EZTS GO – Strateški načrt Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO 2014 – 2020 ter obrazložitev

Povzetek ciljev, ukrepov in projektnih predlogov za prihodnje evropsko programsko obdobje ter oblikovanje strateškega načrta 


9.Predlog Sklepa o podaji soglasja k porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev


10.Predlog Odloka o spremembi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica


11.Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. za leto 2012 ter poročilom o izvedenih investicijah in planom investicij v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo ter čistilne naprave v MONG

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. za leto 2012 ter poročilom o izvedenih investicijah in planom investicij v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo ter čistilne naprave v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Letno poročilo Javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. za leto 2012

Poročilo realizacije in plan investicij v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo ter čistilne naprave


12.Predlog Sklepa v zvezi z daljinskim ogrevanjem v Novi Gorici

Sklep v zvezi z daljinskim ogrevanjem v Novi Gorici ter obrazložitev

Poročilo o analizi vsebine letnega poročila JP KENOG


13.Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov Svetov KS Branik, Kromberk, Rožna Dolina, Nova Gorica in Solkan

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov Svetov KS Branik, Kromberk, Rožna Dolina, Nova Gorica in Solkan, št. 031-2/2010 z dne 27. maja 2010 ter obrazložitev

 
14.Predlog Odloka o urejanju in oddaji urbanih vrtov v zakup – prva obravnava

Odlok o urejanju in oddaji urbanih vrtov v zakup ter obrazložitev


15.Predlog Sklepa o začetku priprave OPPN Lavričeva

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavričeva ter obrazložitev

Grafična priloga 1

Grafična priloga 2

Grafična priloga 3 – gradbena situacija


16.Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 2514/5 k.o. Banjšice

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 2514/5 k.o. Banjšice ter obrazložitev

Geografski prikaz parc. št. 2514/5 k.o. Banjšice


17.    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MONG (prva obravnava).

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Nova Gorica – besedilni del

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Nova Gorica – obrazložitev za mestni svet

 

Matej Arčon
ŽUPAN
 


< Nazaj na seznam